Tên dự thảo Lựa chọn

Ngày bắt đầu: 21/01/2024

Ngày hết hạn: 21/02/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 2
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 13/01/2024

Ngày hết hạn: 13/02/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 11/01/2024

Ngày hết hạn: 11/02/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 1
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 09/01/2024

Ngày hết hạn: 09/02/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 28/12/2023

Ngày hết hạn: 27/01/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 15/12/2023

Ngày hết hạn: 15/01/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 2
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 04/12/2023

Ngày hết hạn: 04/01/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 29/11/2023

Ngày hết hạn: 29/12/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 2
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 03/11/2023

Ngày hết hạn: 03/12/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 03/11/2023

Ngày hết hạn: 03/12/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 01/11/2023

Ngày hết hạn: 01/12/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 30/10/2023

Ngày hết hạn: 30/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 24/10/2023

Ngày hết hạn: 24/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 23/10/2023

Ngày hết hạn: 23/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 21/10/2023

Ngày hết hạn: 21/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 20/10/2023

Ngày hết hạn: 20/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 20/10/2023

Ngày hết hạn: 20/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 18/10/2023

Ngày hết hạn: 18/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 13/10/2023

Ngày hết hạn: 13/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 11/10/2023

Ngày hết hạn: 11/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 03/10/2023

Ngày hết hạn: 03/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 03/10/2023

Ngày hết hạn: 03/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 03/10/2023

Ngày hết hạn: 03/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 03/10/2023

Ngày hết hạn: 03/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/10/2023

Ngày hết hạn: 02/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 28/09/2023

Ngày hết hạn: 28/10/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 28/09/2023

Ngày hết hạn: 28/10/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 26/09/2023

Ngày hết hạn: 26/10/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 03/11/2023

Ngày hết hạn: 03/12/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 3
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 15/03/2023

Ngày hết hạn: 15/04/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 11/04/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 14/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 06/04/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 27/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 25/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 23/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 20/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 20/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 20/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 20/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 17/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 27/02/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 15/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 08/02/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 26/01/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 04/02/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 27/12/2022

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 28/12/2022

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 16/12/2022

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 07/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 30/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 29/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 29/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 20/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 17/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 11/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 10/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 10/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 10/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 02/05/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 26/05/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 25/05/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 18/05/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 12/05/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 14/04/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 30/04/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 17/04/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 23/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 15/04/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 18/10/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 15/10/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 14/10/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 13/10/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 03/10/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 25/09/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 04/09/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 28/08/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 08/09/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 04/09/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 02/09/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 27/08/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 26/08/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 21/08/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 09/08/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 27/07/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 24/07/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 15/07/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 19/07/2023

Ngày hết hạn:

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 18/07/2023

Ngày hết hạn:

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn