Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tên dự thảo Lựa chọn

Ngày bắt đầu: 12/06/2024

Ngày hết hạn: 12/07/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 12/06/2024

Ngày hết hạn: 12/07/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 11/06/2024

Ngày hết hạn: 11/07/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 07/06/2024

Ngày hết hạn: 07/07/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 09/06/2024

Ngày hết hạn: 09/07/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 07/06/2024

Ngày hết hạn: 07/07/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 05/06/2024

Ngày hết hạn: 05/07/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 31/05/2024

Ngày hết hạn: 30/06/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 31/05/2024

Ngày hết hạn: 30/06/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 31/05/2024

Ngày hết hạn: 30/06/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 31/05/2024

Ngày hết hạn: 30/06/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 30/05/2024

Ngày hết hạn: 09/06/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 30/05/2024

Ngày hết hạn: 30/06/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 24/05/2024

Ngày hết hạn: 23/06/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 06/05/2024

Ngày hết hạn: 06/06/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 20/05/2024

Ngày hết hạn: 20/06/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 17/05/2024

Ngày hết hạn: 17/06/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 17/05/2024

Ngày hết hạn: 17/06/2024

Góp ý Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 14/05/2024

Ngày hết hạn: 14/06/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 14/05/2024

Ngày hết hạn: 14/06/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 13/05/2024

Ngày hết hạn: 13/06/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 10/05/2024

Ngày hết hạn: 31/05/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 06/05/2024

Ngày hết hạn: 06/06/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/05/2024

Ngày hết hạn: 02/06/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 27/04/2024

Ngày hết hạn: 27/05/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 25/04/2024

Ngày hết hạn: 25/05/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 15/04/2024

Ngày hết hạn: 15/05/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 15/04/2024

Ngày hết hạn: 15/05/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 15/04/2024

Ngày hết hạn: 15/05/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 09/04/2024

Ngày hết hạn: 09/05/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 01/04/2024

Ngày hết hạn: 01/05/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 01/04/2024

Ngày hết hạn: 01/05/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 26/03/2024

Ngày hết hạn: 26/04/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 26/03/2024

Ngày hết hạn: 26/04/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 25/03/2024

Ngày hết hạn: 25/04/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 21/03/2024

Ngày hết hạn: 21/04/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 19/03/2024

Ngày hết hạn: 19/04/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 14/03/2024

Ngày hết hạn: 14/04/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 08/03/2024

Ngày hết hạn: 08/04/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 05/03/2024

Ngày hết hạn: 05/04/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 04/03/2024

Ngày hết hạn: 04/04/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 26/02/2024

Ngày hết hạn: 26/03/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 25/02/2024

Ngày hết hạn: 25/03/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 21/01/2024

Ngày hết hạn: 21/02/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 13/01/2024

Ngày hết hạn: 13/02/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 11/01/2024

Ngày hết hạn: 11/02/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 1
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 09/01/2024

Ngày hết hạn: 09/02/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 28/12/2023

Ngày hết hạn: 27/01/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 15/12/2023

Ngày hết hạn: 15/01/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 04/12/2023

Ngày hết hạn: 04/01/2024

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 29/11/2023

Ngày hết hạn: 29/12/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 2
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 03/11/2023

Ngày hết hạn: 03/12/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 03/11/2023

Ngày hết hạn: 03/12/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 01/11/2023

Ngày hết hạn: 01/12/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 30/10/2023

Ngày hết hạn: 30/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 24/10/2023

Ngày hết hạn: 24/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 23/10/2023

Ngày hết hạn: 23/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 21/10/2023

Ngày hết hạn: 21/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 20/10/2023

Ngày hết hạn: 20/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 20/10/2023

Ngày hết hạn: 20/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 18/10/2023

Ngày hết hạn: 18/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 13/10/2023

Ngày hết hạn: 13/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 11/10/2023

Ngày hết hạn: 11/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 03/10/2023

Ngày hết hạn: 03/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 03/10/2023

Ngày hết hạn: 03/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 03/10/2023

Ngày hết hạn: 03/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 03/10/2023

Ngày hết hạn: 03/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/10/2023

Ngày hết hạn: 02/11/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 28/09/2023

Ngày hết hạn: 28/10/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 28/09/2023

Ngày hết hạn: 28/10/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 26/09/2023

Ngày hết hạn: 26/10/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 03/11/2023

Ngày hết hạn: 03/12/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 3
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 15/03/2023

Ngày hết hạn: 15/04/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 11/04/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 14/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 06/04/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 27/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 25/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 23/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 20/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 20/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 20/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 20/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 17/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 27/02/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 15/03/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 08/02/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 26/01/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 04/02/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 27/12/2022

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 28/12/2022

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 16/12/2022

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 07/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 30/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 29/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 29/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 20/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 17/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 11/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày hết hạn: 10/06/2023

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn