1 Văn phòng UBND Tỉnh11 Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 Sở Nội vụ12 Sở Tài chính
3 Sở Ngoại vụ13 Sở Y tế
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch14 BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng
5 Sở Thông tin và Truyền thông15 Sở Khoa học và Công nghệ
6 Sở Tư pháp16 Sở Giao thông Vận tải
7 Sở Tài nguyên và Môi trường17 Sở Xây dựng
8 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội18 Sở Nông nghiệp và PTNT
9 Thanh Tra Tỉnh19 Sở Giáo dục và Đào tạo
10 Sở Công thương20 Ban Dân tộc