Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng

Cơ quan soạn thảo: UBND huyện Văn Lãng

Ngày bắt đầu: 07/06/2024

Ngày kết thúc: 07/07/2024

Số lượt xem: 9

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu