Quy định nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 30/04/2023

Số lượt xem: 9

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu