Quy định mức chi thực hiện công tác áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; mức chi hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; chế độ trợ cấp đặc thù đối với viên chức...

Cơ quan soạn thảo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 25/05/2023

Số lượt xem: 4

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu