Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định về việc ban hành số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 15/04/2024

Ngày kết thúc: 15/05/2024

Số lượt xem: 58

Góp ý: 0

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định quy định số lượng, chủng loại, giá xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

1.2. Đối tượng áp dụng

Số lượng, chủng loại xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức của Khối các văn phòng cấp tỉnh gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; sở, ngành cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Khối huyện.

2. Phê duyệt tổng số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.

- Số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung theo tiêu chuẩn, định mức của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; sở, ngành cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; các huyện, thành phố (chi tiết tại Phụ lục 01).

3. Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; sở, ngành cấp tỉnh (Không bao gồm Sở Y tế và đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư); đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; các huyện, thành phố (chi tiết tại Phụ lục 02).

4. Phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh: Giao cho từng đơn vị có tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô để phục vụ công tác chung của đơn vị (gọi là phương thức quản lý trực tiếp).