Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về một số mẫu hiện vật khen thưởng cấp tỉnh

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 17/05/2024

Ngày kết thúc: 17/06/2024

Số lượt xem: 16

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu