Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/3/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ...

Cơ quan soạn thảo: Ban Dân tộc

Ngày bắt đầu: 28/09/2023

Ngày kết thúc: 28/10/2023

Số lượt xem: 10

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu