Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 09/07/2024

Ngày kết thúc: 08/08/2024

Số lượt xem: 28

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu