Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025

Cơ quan soạn thảo: Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 16/12/2022

Số lượt xem: 13

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu