Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 25/3 đến ngày 31/3/2024)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư công và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai một số nội dung nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt; Tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, xử lý việc thực hiện quy định về áp dụng hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; Chỉ đạo thực hiện Thông báo số 1136/TB-BLĐTBXH ngày 21/3/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao; Chỉ đạo nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, xử lý dứt điểm tình trạng môi giới trong thực hiện thủ tục hành chính; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo tăng cường quản lý, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino; Đồng ý thay đổi địa điểm tham quan “Vị thuốc chữa lành” và bổ sung Điểm dừng nghỉ Hoa Hồi trên các tuyến du lịch vùng CVĐC Lạng Sơn.

 Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

Ngày 28/3/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Cuộc họp thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: Tờ trình số 21/TTr-STC ngày 29/02/2024 về việc phê duyệt giá thuê Tòa nhà Trung tâm Dịch vụ Quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị và mặt bằng sân bãi phía sau Tòa nhà; Báo cáo số 75/BC-STC ngày 29/02/2024 về việc đề xuất đơn giá thuê Tòa nhà Trung tâm Dịch vụ Quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị và mặt bằng sân bãi phía sau Tòa nhà; Báo cáo số 88/BC-STC ngày 13/3/2024 bổ sung nội dung Tờ trình số 21/TTr-STC và Báo cáo số 75/BC-STC của Sở Tài chính; Báo cáo số 84/BC-STC ngày 11/3/2024 xem xét thực hiện cơ chế chính sách đặc thù về phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên hằng năm trong thực hiện các Chương trình MTQG; Báo cáo số 91/BC-STC ngày 15/3/2024 về việc giảm trừ dự toán ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quý IV năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 thu hồi về ngân sách tỉnh năm 2023 và bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho Sở Y tế; Báo cáo thẩm định số 112/BC-SKHĐT ngày 21/3/2024 về Điều chỉnh Dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn; Báo cáo thẩm định số 113/BC-SKHĐT ngày 22/3/2024 về chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị Green Garden tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư công và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 380/UBND-KT, ngày 25/03/2024) tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư công và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tổ chức quán triệt và triển khai hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại đầu tư công theo Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan...; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án, kế hoạch đầu tư công, đảm bảo phù hợp với nguồn lực và khả năng thực hiện của dự án; áp dụng quy tắc hậu kiểm đối với kế hoạch đầu tư công bảo đảm tính tuân thủ các quy định và hiệu quả đầu tư công; tập trung ưu tiên đầu tư vốn vào các ngành, lĩnh vực then chốt, công trình, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng vùng động tăng trưởng, hạ tầng thúc đẩy liên kết vùng, liên kết ngành, hạ tầng kinh tế số, giáo dục, y tế, văn hóa, vùng khó khăn, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công; đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai một số nội dung nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1336/VP-KT, ngày 25/3/2024) về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai một số nội dung nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả trực tiếp báo cáo Bộ TN&MT theo yêu cầu tại Công văn số 1786/BTNMT-KSONMT ngày 22/3/2024. Theo đó, nghiên cứu ban hành văn bản quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn trong đó có công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, từng bước triển khai phân loại CTRSH đồng bộ, thống nhất trên địa bàn cấp tỉnh; quy định cụ thể về hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH; quy hoạch và thực hiện quy hoạch, bố trí quỹ đất cho khu xử lý CTRSH, giao đất kịp thời để triển khai xây dựng và vận hành khu xử lý CTRSH trên địa bàn, huy động nguồn lực đầu tư và khuyến khích xã hội hóa trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý CTRSH.

Tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, xử lý việc thực hiện quy định về áp dụng hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 381/UBND-KT, ngày 25/3/2024) tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, xử lý việc thực hiện quy định về áp dụng hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 1779/UBND-KT ngày 07/12/2023 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, Công văn số 6421/VP-KT ngày 21/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu.

Cục Thuế tỉnh tiếp tục tập trung thông tin, tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khẩn trương phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ đẩy nhanh tiến độ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đảm bảo hoàn thành chậm nhất ngày 31/3/2024; chủ động phân công, giao nhiệm vụ cho các Chi cục Thuế khu vực có tỷ lệ hoàn thành đạt thấp thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai đảm bảo theo đúng tiến độ.

Chỉ đạo thực hiện Thông báo số 1136/TB-BLĐTBXH ngày 21/3/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1365/VP-KGVX, ngày 26/3/2024) về việc thực hiện Thông báo số 1136/TB-BLĐTBXH ngày 21/3/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động năm 2023.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ LĐTB&XH tại Thông báo trên.

Cụ thể: tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề; tăng cường tổ chức điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; tăng cường triển khai công tác phòng ngừa tai nạn lao động với sự hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, báo cáo về Bộ LĐTB&XH.

Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo (Công văn số 397/UBND-KGVX ngày 28/3/2024) về tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, triển khai chủ động, hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh Lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác phòng, chống bệnh Lao; tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh Lao là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt, lấy y tế cơ sở làm trọng tâm; gánh nặng do bệnh Lao gây ra cho người bệnh, gia đình, cộng đồng và xã hội; bệnh Lao là bệnh chữa khỏi được.

Sở Y tế  chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan củng cố năng lực hệ thống khám chữa bệnh, đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở trong việc phát hiện, quản lý, điều trị và phòng bệnh Lao. Kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống cơ sở phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn. Bám sát tình hình bệnh Lao trên địa bàn tỉnh để kịp thời chỉ đạo công tác phát hiện và điều trị bệnh nhân Lao. Triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Lao trong cộng đồng.

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, xử lý dứt điểm tình trạng môi giới trong thực hiện thủ tục hành chính

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1386/VP-TTPVHCC, ngày 27/3/2024) về việc nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; xử lý dứt điểm tình trạng môi giới trong thực hiện thủ tục hành chính.

Các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố: tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC và thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng quy định về giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiếp nhận, giải quyết TTHC thông qua các đối tượng môi giới thực hiện TTHC; rà soát công chức, viên chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa về năng lực, trình độ, thái độ trong thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ.

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm theo đúng Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 02/07/2019 của UBND tỉnh.

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn

Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn. (Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 27/3/2024). 

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính, kiêm Thư ký Ban chỉ đạo.

Các Ủy viên Ban chỉ đạo gồm Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách, sáng kiến và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh; xây dựng đề án, dự án về cải cách hành chính; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính hằng năm và trong từng giai đoạn. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành thống nhất các công việc liên quan đến chương trình cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách hành chính. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và các biện pháp khắc phục. Chỉ đạo xác định Chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh.

Chỉ đạo tăng cường quản lý, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1408/VP-KT, ngày 28/3/2024) về việc tăng cường quản lý, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino.

Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện Văn Lãng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý tăng cường quản lý, giám sát thông qua kiểm tra định kỳ, đột xuất tại doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, casino trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Trong quá trình quản lý, giám sát trường hợp phát hiện hành vi vi phạm quy định pháp luật trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino kịp thời xử lý, đề xuất xử lý theo quy định; đối với những nội dung vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh.

Đồng ý thay đổi địa điểm tham quan “Vị thuốc chữa lành” và bổ sung Điểm dừng nghỉ Hoa Hồi trên các tuyến du lịch vùng CVĐC Lạng Sơn

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1439/VP-KGVX, ngày 31/3/2024) về việc đồng ý thay đổi địa điểm tham quan “Vị thuốc chữa lành” và bổ sung Điểm dừng nghỉ Hoa Hồi trên các tuyến du lịch vùng Công viên địa chất Lạng Sơn.

Theo đó, đồng ý thay đổi vị trí điểm tham quan “Vị thuốc chữa lành” từ địa điểm tại thôn Nà Hấy, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan sang địa điểm không gian Khu trưng bày và giới thiệu nông sản huyện Văn Quan tại đèo Lùng Pa, xã Điềm He, huyện Văn Quan; đồng thời bổ sung Điểm dừng nghỉ Hoa Hồi (Công ty TNHH Chế biến và xuất khẩu Nông lâm sản Lạng Sơn) vào tuyến du lịch số 01 của vùng Công viên địa chất (CVĐC) Lạng Sơn như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND huyện Văn Quan tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng 01 mô hình chưng cất tinh dầu hồi, chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác tại Không gian khu trưng bày và giới thiệu nông sản huyện Văn Quan; tiếp tục đôn đốc, triển khai xây dựng dự án Nhà máy chế biến Hoa Hồi Lạng Sơn, sau khi hoàn thành nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh bổ sung địa điểm này vào tuyến tham quan của CVĐC Lang Sơn. UBND huyện Chi Lăng tiếp tục phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất, triển khai các giải pháp phát triển Điểm dừng nghỉ Hoa Hồi trở thành điểm nhấn tham quan du lịch kết hợp giao lưu văn hóa trên tuyến du lịch của vùng CVĐC Lạng Sơn.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật