Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 15/2022/QD-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Cơ quan soạn thảo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày bắt đầu: 15/04/2024

Ngày kết thúc: 15/05/2024

Số lượt xem: 35

Góp ý: 0

Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 15/2022/QD-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức của Sở, gồm:

a) Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Người có công;

- Phòng Giáo dục nghề nghiệp ;

- Phòng Lao động, Việc làm - Bảo hiểm xã hội ;

- Phòng Xã hội.

b) Thanh tra.

c) Văn phòng.

d) Phòng Kế hoạch – Tài chính.

đ) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn;

- Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lạng Sơn;

- Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Lạng Sơn;

- Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ đặc điểm và yêu cầu thực tế của tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.”