Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở tài chính

Ngày bắt đầu: 12/06/2024

Ngày kết thúc: 12/07/2024

Số lượt xem: 44

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu