Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 20/03/2023

Số lượt xem: 8

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu