Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Khoa học và Công nghêj

Ngày bắt đầu: 05/06/2024

Ngày kết thúc: 05/07/2024

Số lượt xem: 11

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu