Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 15/10/2023

Số lượt xem: 8

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu