Dự thảo QĐ sửa đổi QĐ số 01/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng..

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng

Ngày bắt đầu: 15/03/2023

Ngày kết thúc: 15/04/2023

Số lượt xem: 13

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu