Dự thảo NQ chế độ, định mức chi các hoạt động nhằm duy trì thành quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025 Quy định chế độ, định mức chi các hoạt động nhằm duy trì thành quả của Chương trình mục tiêu Y tế

Cơ quan soạn thảo: Sở Y tế

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 04/02/2023

Số lượt xem: 29

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu