Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 30/10/2023

Ngày kết thúc: 30/11/2023

Số lượt xem: 23

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu