Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Tư pháp

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 18/05/2023

Số lượt xem: 8

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu