Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 13/10/2023

Số lượt xem: 9

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu