Dự thảo Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 26/01/2023

Số lượt xem: 10

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu