Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 29/01 đến ngày 04/02/2024)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Chỉ đạo thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý nợ vay lại (Công văn số 155/UBND-KT, ngày 30/01/2024); Chỉ đạo tăng cường năng lực hoạt động của Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai; Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông; UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải và đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; Phát động hưởng ứng mặc trang phục dân tộc và tham gia dự thi chia sẻ ảnh và video ngắn (trailer) “Khoảnh khắc đẹp với trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn" năm 2024; Tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam; UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 29/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ.

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

Ngày 27/01/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: Tờ trình số 266/TTr-STC ngày 27/12/2023 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH chăn nuôi Đại Dương;Báo cáo số 664/BC-STC ngày 29/12/2023 về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về tiếp tục cho Bưu điện tỉnh thuê địa điểm tại cửa khẩu; Báo cáo số 660/BC-STC  ngày 29/12/2023 về việc bố trí kinh phí hỗ trợ vốn ngân sách tỉnh cho 04 huyện: Tràng Định, Lộc Bình, Chi Lăng, Văn Lãng để thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Báo cáo số 36/BC-STC ngày 21/01/2024 của Sở Tài chính về việc xử lý tài sản và bố trí trụ sở làm việc khi thành lập Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh;Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 01/BC-SNV ngày 01/01/2024 về việc đề xuất thành lập Phòng Dân tộc cấp huyện; Báo cáo số 15/BC-SGTVT ngày 12/01/2024 về việc miễn, giảm và đề xuất điều chỉnh tỷ lệ miễn, giảm phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm thu phí Km 93+160, QL1.

Chỉ đạo thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo (Công văn số 145/UBND-KT ngày 29/01/2024) về thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại 66/TB-HĐND ngày 24/01/2024.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xoá bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt theo lộ trình đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 66/TB-HĐND ngày 24/01/2024; bố trí kinh phí đầu tư xây dựng mới 26 biển pano tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ đoạn qua địa bàn tỉnh; có lộ trình, kế hoạch trang cấp phương tiện nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cấp mở rộng hệ thống camera giám sát giao thông trên các tuyến quốc lộ.

 Sở Giao thông vận tải Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2028 của HĐND tỉnh về quy định mức phân bổ, một số nội dung, mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND phù hợp với các văn bản của Chính phủ và Bộ Tài chính đảm bảo thời hạn theo yêu cầu.

UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý nợ vay lại (Công văn số 155/UBND-KT, ngày 30/01/2024)

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và các cơ quan được giao trách nhiệm chủ dự án vay lại tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về phân công chức năng nhiệm vụ của Sở Tài chính và ban hành Quy chế phối hợp của các sở, ban, ngành với Sở Tài chính trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương.

Các cơ quan được giao trách nhiệm chủ dự án vay lại tăng cường trách nhiệm trong việc rà soát ngay từ bước đề xuất dự án vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, bảo đảm đáp ứng được các điều kiện sử dụng vốn, điều kiện vay lại và khả năng trả nợ vay lại theo quy định tại Luật Quản lý nợ công năm 2017; tăng cường kiểm tra, rà soát, giám sát, đôn đốc dự án, kịp thời tháo gỡ ngay vướng mắc, khó khăn trong triển khai dự án và giải ngân, tập trung đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư có khả năng giải ngân, các dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng...; chủ động tăng cường năng lực tổ chức thực hiện dự án ODA, bảo đảm đội ngũ cán bộ quản lý dự án có năng lực, trình độ chuyên môn cao; lựa chọn tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm trong việc lập dự án, thiết kế và dự toán đảm bảo chất lượng và phù hợp với thực tế, hạn chế điều chỉnh trong quá trình triển khai.

Chỉ đạo tăng cường năng lực hoạt động của Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 465/VP-KT, ngày 29/1/2024) tăng cường năng lực hoạt động của Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 44/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ ngày 19/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường năng lực hoạt động của Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai.

Theo Công văn số 44/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ ngày 19/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo đầu tư, bố trí trụ sở, kho lưu trữ, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc phục vụ cho việc lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Tập trung nguồn lực đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉ đạo việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đúng tiến độ làm cơ sở cho việc cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất. Quan tâm bố trí đủ nhân lực cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; có cơ chế đầu tư, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông

Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo (Công văn số 27 /BATGT-VP, ngày 30/01/2024) tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh .

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về công tác này; quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động, sỹ quan, chiến sỹ công tác trong lực lượng vũ trang đang công tác tại đơn vị, địa phương mình gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu, bia, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống ùn tắc giao thông; tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát, phân luồng điều tiết giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (Công văn số 156 /UBND-TH, ngày 30/01/2024).

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đề nghị Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện nghiêm túc thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH ngày 22/11/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông báo số 588/TB-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các cơ quan, đơn vị bố trí lãnh đạo, nhân viên trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và giải quyết kịp thời công việc phát sinh; gửi UBND tỉnh danh sách trực Tết Nguyên đán trước ngày 03/02/2024 để theo dõi, chỉ đạo.

Về nội dung báo cáo: tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động lễ hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước; tình hình, công tác phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết; tình hình thị trường, cung cầu và kiểm soát giá cả hàng hoá trong dịp Tết (khả năng cung ứng, sức mua, giá cả, đặc biệt ở những mặt hàng thiết yếu; vấn đề hàng kém chất lượng, hàng giả và gian lận thương mại...); tình hình phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu…

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo, thông tin kịp thời những vấn đề nổi cộm phát sinh (nếu có) đến Lãnh đạo UBND tỉnh; báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong Tết Nguyên đán, gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trong đó: báo cáo nhanh giữa kỳ nghỉ Tết gửi trước 09 giờ 00 ngày 11/02/2024 (ngày mồng 2 Tết, số liệu tính từ ngày nghỉ Tết đến thời điểm báo cáo), báo cáo đầy đủ tình hình Tết gửi trước 09 giờ 00 ngày 13/02/2024 (ngày mồng 4 Tết, số liệu tính từ ngày nghỉ Tết đến thời điểm báo cáo), tiếp tục cập nhật thông tin, số liệu đến hết ngày 14/02/2024 (tức ngày 05 tháng Giêng), báo cáo UBND tỉnh trước 09 giờ 00 ngày 15/02/2024 để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải và đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 481/VP-KT ngày 30/01/2024) về tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải và đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố bố trí, sắp xếp lực lượng tiếp nhận, xử lý thông tin và kịp thời tổ chức ứng phó sự cố, khắc phục ô nhiễm môi trường nhanh chóng, hiệu quả; báo cáo kịp thời tới các cơ quan chuyên trách ứng phó các sự cố (phòng chống cháy nổ, hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm,...) và phối hợp trong công tác ứng phó, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp có sự cố.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố chủ động theo dõi giám sát chặt chẽ các nguồn thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thông qua các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và các biện pháp khác phù hợp.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị, UBND cấp xã và đơn vị thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tổ chức thực hiện các phương án thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực công cộng, khu vực chợ, khu dân cư tập trung, khu du lịch, khu vui chơi, giải trí và chất thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh khối lượng chất thải lớn; tăng cường tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phân loại, thu gom chất thải theo quy định; tăng cường công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh, tránh nguy cơ dịch lây nhiễm ra cộng đồng để bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe Nhân dân.

Phát động hưởng ứng mặc trang phục dân tộc và tham gia dự thi chia sẻ ảnh và video ngắn (trailer) “Khoảnh khắc đẹp với trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn" năm 2024

Ban Tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 phát động hưởng ứng mặc trang phục dân tộc và tham gia dự thi chia sẻ ảnh và video ngắn (trailer) “Khoảnh khắc đẹp với trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn" năm 2024 (Thông báo số 17 /TB-BTC, ngày 30/01/2024).

Cụ thể, phát động tới toàn dân và du khách, đại biểu mặc trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lạng Sơn khi tham gia các hoạt động Lễ hội Xuân và sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch trong khuôn khổ sự kiện Lễ hội Hoa Đào và các hoạt động Mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024; trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và trong các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, chào cờ đầu tuần, ngoại khóa của trường học...; tham gia dự thi chia sẻ Ảnh và Video ngắn (trailer) “Khoảnh khắc đẹp với trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn”. Thời gian hưởng ứng từ ngày 30/01/2024 -10/03/2024.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 480/VP-KT, ngày 30/01/2024) về tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 460/BXD-HTKT ngày 26/01/2024, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin dự báo khí tượng thủy văn, dự báo về nguồn nước, chất lượng nước, nguy cơ thiếu nước, việc vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, các hệ thống nhằm đảm bảo nguồn nước, ưu tiên nguồn nước cho sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân; nghiên cứu các giải pháp dự phòng nguồn nước, tăng cường kết nối giữa các nhà máy nước, bố trí quỹ đất cho hồ sơ lắng và bể dự trữ nước trên hệ thống cấp nước; tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm mùa khô (khoảng tháng 2 đến tháng 4 năm 2024).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 178 /UBND-KT, ngày 02/02/2024) việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý tiếp tục chủ động phối hợp tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp yêu cầu đối với UBND cấp tỉnh tại Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 738/VPCP-KTTH  ngày 30/01/2024 của Văn phòng Chính phủ, trong đó chú trọng thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, thương mại và các hoạt động kinh tế ban đêm song hành cùng hoạt động quảng bá du lịch để thu hút khách lưu trú, sử dụng các hoạt động ban đêm; phát triển hệ thống cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch ngày càng hiện đại gắn với mua sắm, giải trí, ăn uống, tham quan…; đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch; tích hợp và cung cấp cho khách hàng nhiều tiện ích, thông tin, kích thích nhu cầu du lịch, sử dụng các dịch vụ kinh tế ban đêm; chủ động theo dõi, đánh giá, triển khai các biện pháp, giải pháp quản lý phù hợp để thúc đẩy phát triển hoạt động kinh tế ban đêm, đồng thời chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 29/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 180/UBND-KT, ngày 03/02/2024) thực hiện Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 29/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

Các sở, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện trên. Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố phân công và công bố người có thẩm quyền trực theo chế độ 24/7.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe bà tài sản cho Nhân dân, có giải pháp kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về TTATGT, có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn; đồng chời chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm TTATGT tại địa phương mình.

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 493/VP-KGVX, ngày 30/1/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Yêu cầu các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị trên.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Khuyến học tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị trên.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện những nội dung quy định tại mục 8 của Chỉ thị trên.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 30/1/2024).

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: phấn đấu 100% thuốc được cung ứng chủ động, kịp thời cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh; duy trì bền vững tỷ lệ 100% cơ sở bán buôn thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc”; ít nhất 50% bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế phải tuân thủ “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) đối với hoạt động bảo quản thuốc theo quy định; 100% các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng thuốc có tổ chức và triển khai các hoạt động dược lâm sàng.

Định hướng đến năm 2045: 100% bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế phải tuân thủ “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) đối với hoạt động bảo quản thuốc theo quy định; tiếp tục bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, có chất lượng cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh;…

Các nhiệm vụ, giải pháp: tiếp tục hoàn thiện về cơ chế chính sách; quy hoạch; nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng thuốc; bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; khoa học và công nghệ, nhân lực, đào tạo; công nghệ thông tin và chuyển đổi số để hiện đại hóa ngành Dược; thông tin, truyền thông.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm hiệu quả các mục tiêu, dự án đầu tư phát triển ngành Dược.

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 164/UBND-NC, ngày 31/01/2024) tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định; tổ chức triển khai việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo phải đảm bảo đúng đối tượng, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, chính sách khuyến khích, biện pháp bảo vệ cán bộ theo quy định tại Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ.

Sở Nội vụ tổng hợp kế hoạch đề xuất đổi mới, sáng tạo của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tham mưu thành lập Hội đồng đánh giá đề xuất, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt đề xuất của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo quy định; rà soát, tổng hợp, báo cáo kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích cán bộ đề xuất đổi mới, sáng tạo theo quy định tại Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ./.

 

Đỗ Duy Đông


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật