Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 19/02 đến ngày 25/02/2024)

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 1071/VPCP-KSTT ngày 20/02/2024 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024; Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Kế hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn năm 2024; Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới; Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và công vụ trên địa bàn tỉnh năm 2024; Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm.

 

https://langson.gov.vn/upload/2006486/fck/demoadmintinh/2024_02_26_06_48_295.jpg

Ảnh minh họa

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 720/VP-KT, ngày 19/2/2024) triển khai thực hiện Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai đến năm 2030.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

 Theo Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ:

Trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi của Đề án: chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể khu vực, loại rừng, diện tích rừng, đối tượng rừng, trạng thái rừng phân theo chủ rừng cần nâng cao chất lượng và xây dựng dự án/phương án hoặc kế hoạch nâng cao chất lượng rừng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức thực hiện các dự án đầu tư bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao chất lượng rừng theo các nguốn vốn quy định; tổ chức giao rừng, khoán bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật, rà soát diện tích rừng chưa giao, hiện do UBND cấp xã quản lý, để giao cho chủ rừng quản lý theo quy định của pháp luật; trình HĐND cấp tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Đề án giao cho các địa phương từ nguồn ngân sách địa phương và các Chương trình, Đề án khác theo quy định,….

Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024 (Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 19/02/2024).

Mục tiêu cụ thể: đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 4.175 người, trong đó đào tạo sơ cấp nghề Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp cho khoảng 385 người, đào tạo nghề nông nghiệp dưới 3 tháng cho 3.790 người; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người tham gia công tác quản lý, giảng dạy nghề nông nghiệp.

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: đổi mới, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến, cung cấp đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; khảo sát, dự báo nhu cầu đào tạo nghề, hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; tăng cường các điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nghiệp cho người lao động, gắn kết với doanh nghiệp đào tạo có địa chỉ; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cập nhật kiến thức cho cán bộ tham gia hoạt động đào tạo nghề nông nghiệp; xây dựng, phát triển chương trình, giáo trình đào tạo, xây dựng danh mục nghề và định mức chi phí ngành nghề; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 1071/VPCP-KSTT ngày 20/02/2024 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2024

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 1071/VPCP-KSTT ngày 20/02/2024 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 (Công văn số 740/VP-KT, ngày 20/02/2024).

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực triển khai đạt hiệu quả tối ưu các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ, đảm bảo công tác theo dõi, đôn đốc, đánh giá, giám sát quá trình thực hiện. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực tốt các nhiệm vụ về hoạt động đối thoại, trao đổi và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác truyền thông; giải quyết thủ tục hành chính; công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo tại Công văn nêu trên.

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2024 (Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 21/2/2024).

Nội dung đối thoại: thông tin đến thanh niên về các đề án định hướng hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; các chính sách về học tập, phát triển bản thân, chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên; khái quát tình hình lao động, việc làm và các cơ hội việc làm đối với thanh niên tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay; cơ chế, chính sách định hướng, tư vấn nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay; việc cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Hình thức đối thoại: tổ chức Chương trình đối thoại theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh, 11 điểm cầu cấp huyện và 200 điểm cầu cấp xã.

Thời gian đối thoại: dự kiến trong tháng 3/2024.  

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng kịch bản chi tiết Chương trình đối thoại với thanh niên. Đề nghị Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của đơn vị về Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Quyết định giao 20.908 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2024, tại Quyết định số 360/QĐ-UBND, ngày 21/02/2024. 

Căn cứ số lượng người làm việc được giao, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện: Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc trong phạm vi số lượng người làm việc được giao tại Điều 1 của Quyết định này. Quản lý số lượng người làm việc được giao theo quy định hiện hành.

Chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 763/VP-TH, ngày 22/2/2024) về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan; chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các nội dung khó khăn, vướng mắc bảo đảm đúng quy định, tiến độ yêu cầu.

Tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao: rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý để tập trung chỉ đạo, điều hành, có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, giải quyết tháo gỡ dứt điểm gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với những nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vấn đề phát sinh…; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo ra động lực tăng tốc cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Kế hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn năm 2024

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn năm 2024 (Kế hoạch số 24/KH-HĐ, ngày 22/2/2024).

Nội dung tuyên truyền: các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các ngày Lễ trọng đại của đất nước, địa phương; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tình hình kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục và các hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương; xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ, công tác bảo vệ chủ quyền biên giới và giữ vững an ninh trật tự địa bàn; nhiệm vụ củng cố quốc phòng và an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh; các địa danh trên địa bàn gắn với những chiến công trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức quốc phòng cho các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ.

Hình thức tuyên truyền: phản ánh trong các bản tin thời sự và các chuyên mục, chuyên trang trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, trên các trang, mạng xã hội; chiếu các bộ phim tài liệu về lịch sử dân tộc trong quá trình dựng nước và giữ nước; thông qua hoạt động ca nhạc, sân khấu với các chủ đề về lịch sử, truyền thống, về công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương, các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, về lịch sử, truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh Công an nhân dân; lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong triển khai thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục của địa phương.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 764/VP-KT, ngày 22/02/2024) về triển khai thực hiện Chỉ thị  số 03/CT-TTg  ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị trên.

Theo đó, phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt pháp luật về lâm nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/01/2017 và Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt, phá rừng trái pháp luật; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, theo dõi hiện trạng, diễn biến rừng.

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới (Công văn số 236/UBND-KT, ngày 22/02/2024).

Các sở, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp giải quyết các vướng mắc, tồn tại (nếu có) trong việc giải quyết các thủ tục về đầu tư, xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Sở Công thương phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền để xác định, lựa chọn chủ đầu tư triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện theo tiến độ quy hoạch được duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh trong đó có các dự án năng lượng, điện lực thuộc Quy hoạch điện VIII để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi sau khi Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và công vụ trên địa bàn tỉnh năm 2024

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và công vụ trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Quyết định số 371/QĐ-UBND, ngày 23/02/2024).

Theo đó, lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn. Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thanh tra tỉnh, lãnh đạo và công chức các phòng Nội chính, Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo và công chức Thanh tra Sở Nội vụ.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh về kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh năm 2024; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động công vụ, vi phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc; báo cáo kết quả kiểm tra với Chủ tịch UBND tỉnh hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 802/VP-KT, ngày 24/02/2024) về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm, xây dựng các cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 1140/BNN-TY ngày 20/02/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung: tập trung các nguồn lực để khẩn trương xử lý dứt điểm các ổ dịch cúm gia cầm phát sinh, kiểm soát, không để dịch bệnh dây dưa kéo dài, tái phát, lây lan diện rộng; công bố dịch, tổ chức chống dịch theo đúng quy định; rà soát, tiêm phòng mới, tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tối thiểu trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm; hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch, tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho đàn gia cầm./.

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật