A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 04/3 đến ngày 10/3/2024)

 Chỉ đạo rà soát, tổng hợp và đề xuất hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 2024; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024; Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 02/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 29/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ đạo thực hiện Công văn số 1953/BTC-ĐT ngày 26/02/2024 của Bộ Tài chính; Chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024; Chỉ đạo triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2024.

 

Ảnh minh họa

 

Chỉ đạo rà soát, tổng hợp và đề xuất hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 2024

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 999/VP-KGVX, ngày 6/3/2024) về rà soát, tổng hợp và đề xuất hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 2024.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định theo các nội dung chỉ đạo tại Mục 1 Công văn số 1416/VPCP-KTTH ngày 05/3/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, tổng hợp và đề xuất hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 2024.

Theo Mục 1 Công văn số 1416/VPCP-KTTH ngày 05/3/2024 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

UBND  các  tỉnh,  thành  phố  trực  thuộc  Trung ương  phối  hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, phân bổ, hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia theo các Quyết định của Thủ tướng để hỗ trợ cứu đói cho Nhân dân dịp giáp hạt kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định; tiếp tục rà soát, tổng hợp các trường hợp có nguy cơ thiếu đói dịp giáp hạt (nếu có) để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ lương thực theo quy định.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 36/KH-BCĐ, ngày 04/3/2024 thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024.

Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện: tham mưu tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị, sơ kết 02 năm Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025; tuyên truyền phòng chống ma túy phù hợp từng loại đối tượng, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy tại cộng đồng dân cư; về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tuyệt đối “không để bị động, bất ngờ”, “không đi sau tội phạm”, đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử các vụ án về ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 02/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1002/VP-KT, ngày 06/3/2024) về triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 02/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, công việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại Chỉ thị trên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tiễn địa phương. Theo đó, tổ chức sản xuất lúa, gạo trong từng mùa vụ, theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình thu mua lúa, gạo trên địa bàn để kịp thời có giải pháp xử lý phù hợp; lồng ghép các chương trình, dự án và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức triển khai có hiệu quả các mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm lúc, gạo trên địa bàn; tổ chức cập nhật, phố biến thông tin thị trường thường xuyên, định kỳ để người nông dân, doanh nghiệp nhận định đúng tình hình, diễn biến thị trường.

Chỉ đạo thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 29/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 989/VP-KGVX, ngày 06/03/2024) về việc thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 29/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đăng tải tuyên truyền sâu rộng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các hình thức phù hợp khác.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về nội dung bài viết; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội; theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến các thông tin, quan điểm sai trái.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức các hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật với chủ đề về Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo cập nhật, đưa các nội dung bài viết của Tổng Bí thư tích hợp trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị trong các trường cao đẳng và dạy nghề; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục chính trị trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện Công văn số 1953/BTC-ĐT ngày 26/02/2024 của Bộ Tài chính

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 980/VP-KT ngày 6/3/2024) thực hiện Công văn số 1953/BTC-ĐT ngày 26/02/2024 của Bộ Tài chính về việc báo cáo chi tiêu từ tài khoản đặc biệt.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, khẩn trương thực hiện các nội dung bảo đảm thời hạn yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 1953/BTC-ĐT ngày 26/02/2024 của Bộ Tài chính.

Theo Công văn số 1953/BTC-ĐT ngày 26/02/2024 của Bộ Tài chính:

Đề nghị Quý cơ quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ hoàn chứng từ báo cáo chi tiêu từ tài khoản đặc biệt đối với khoản chi đã được kiểm soát chi và ghi chi theo kế hoạch vốn năm 2023 và gửi đến Bộ Tài chính;

Hồ sơ hoàn chứng từ báo cáo chi tiêu tài khoản đặc biệt đề nghị gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2024. Sau thời điểm nêu trên, nếu Chủ dự án chưa thực hiện báo cáo chi tiêu các khoản đã được kiểm soát chi và ghi chi theo kế hoạch vốn năm 2023 thì được coi là đã vi phạm qui định về việc báo cáo chi tiêu hằng tháng của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP và các Chủ dự án, cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm giải trình với Chính phủ về việc báo cáo thiếu số giải ngân vốn nước ngoài.

Chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 288/UBND-NC ngày 7/3/2024) xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố: quán triệt sâu rộng việc triển khai, thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo;

Chú trọng, ưu tiên tuyển dụng, lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo có trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; tập trung tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, xử lý, phê bình các tập thể, cá nhân làm chưa tốt chức trách, nhiệm vụ.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1015/VP-KT, ngày 7/3/2024) tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1015/VP-KT, ngày 7/3/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố chủ động nghiên cứu, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 theo yêu cầu của Bộ Công Thương.

 Theo Công văn số 1168/BCT-TKNL ngày 26/02/2024 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024:

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra trong tháng 3; các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất cần lồng ghép với Chương trình tiết kiệm điện của địa phương thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024 diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 23/3/2024.

Chỉ đạo triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1014/VP-NC, ngày 7/3/2024) triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giao Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì triển khai thực thực hiện các nội dung có liên quan theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 kèm theo Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ:

Nội dung chủ yếu của Kế hoạch: các nhóm nhiệm vụ trọng tâm (gồm: nhiệm vụ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về quy hoạch; nhiệm vụ hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; nhiệm vụ phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy); các dự án để triển khai thực hiện quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất.

Nội dung chi tiết Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 kèm theo Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ xem tại đây.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 434/QĐ-UBND, ngày 07/3/2024).

Theo đó, Ban Chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó Trưởng Ban.

Các thành viên Ban Chỉ đạo là Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách an ninh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Phòng, chống khủng bố. Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vụ khủng bố xảy ra tại địa bàn Lạng Sơn, trừ các vụ khủng bố thuộc trách nhiệm tham mưu chỉ đạo xử lý của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo hoạt động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định tại Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Chỉ đạo triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) chỉ đạo (Công văn số 40/CV-BCĐ, ngày 08/03/2024) việc triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với các đơn vị của ngành Giáo dục cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-BCA-BGDĐT; gắn trách nhiệm và đôn đốc thực hiện công việc được phân công theo phương châm: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các cấp tăng cường phối hợp, các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy tại các cơ sở giáo dục; tăng cường kiểm tra, phát hiện các hành vi mua bán các loại ma túy, nhất là ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy xung quanh các trường học, trên không gian mạng, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức nắm thông tin về thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy tại các nhà trường. Chủ động phối hợp tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê danh sách cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên có liên quan đến tệ nạn ma tuý để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các đơn vị chức năng kịp thời phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy để tư vấn, giúp đỡ; đôn đốc, hướng dẫn các nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; cung cấp số điện thoại, đường dây nóng tiếp nhận những thông tin phản ánh của giáo viên, học sinh, sinh viên về phòng, chống ma túy để tư vấn, hỗ trợ hoặc có biện pháp xử lý phù hợp.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 08/03/2024).

Mục đích: theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đánh giá thực trạng, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đối tượng: UBND cấp huyện, cấp xã trong hệ thống hành chính nhà nước, cơ quan chuyên về quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện; các tổ chức, cá nhân tôn giáo; các ban quản lý, người đại diện các cơ sở tín ngưỡng.  

Nội dung, hoạt động: theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; tình hình bảo đảm các điều kiện cho công tác theo dõi thi hành pháp luật; tình hình tuân thủ pháp luật; việc theo dõi tập trung vào các nội dung: tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản; tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ tuân thủ pháp luật... Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo dự kiến tổ chức trong Quý II năm 2024./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết