Câu hỏi:
Chế độ nghỉ 108
Nội dung:

Tôi muốn nghỉ theo chế độ 108, vậy ở huyện Bắc Sơn tôi hỏi thì bảo ko có làm chế độ 108

Người gửi: Lương Thị Quỳnh
Địa chỉ: Mầm non Vũ Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn - Huyện Bắc Sơn - Xã Vũ Sơn
Trả lời:
 • Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của công dân, Sở Nội vụ giải đáp như sau: 

   

  Ngày 20/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, tại Điều 2 có quy định đối tượng áp dụng gồm:

   

  “1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã;

   

  2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

   

  3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật.

   

  4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động).

   

  5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

   

  6. Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội”. 

   

  Như vậy, các trường hợp là giáo viên, nhân viên đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc đối tượng áp dụng chính sách tinh giản biên chế.

   

  Để được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ). Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức không thuộc một trong các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

   

  Đề nghị bà Lương Thị Quỳnh liên hệ với UBND huyện Bắc Sơn (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn theo quy định. 

  26/12/2023  |  Lưu Thị Khánh Ly đã phản hồi