Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Nghi quyết quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày bắt đầu: 11/06/2024

Ngày kết thúc: 11/07/2024

Số lượt xem: 18

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu