NỘI DUNG CÔNG KHAI THÔNG TIN

LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI MAI PHA,

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 

(Công khai tại Hội nghị; cung cấp cho công dân dự Hội nghị; đăng tải trên

Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn; niêm yết tại: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh,

UBND xã Mai Pha, Nhà Văn hóa, điểm sinh hoạt khu dân cư của các thôn

thuộc xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn)

:

1. Về trình tự, thủ tục thực hiện Dự án

Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Dự án) có mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị, thuộc loại dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở năm 2014; việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở; trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (sau đây viết tắt là Nghị định số 30/2015/NĐ-CP).

Ngày 12/9/2016 Ban cán sự đảng UBND tỉnh có Tờ trình số 113/TTr-BCSĐ xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện Dự án và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý tại Kết luận số 55-KL/TU, ngày 19/9/2016.

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 đối với Dự án Khu đô thị mới Mai Pha (tại Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 27/3/2018); phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển Dự án (tại Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 26/7/2018)[1]; phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án (tại Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 08/11/2018)[2]; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án (tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 07/6/2019)[3]; phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án (tại Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 03/7/2019)[4]; phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thực hiện Dự án (tại Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 05/12/2019)[5].

Ngày 21/01/2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án, theo đó nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn; quy mô thực hiện dự án: 91,73ha; thời gian khởi công, hoàn thành: 06 năm; tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí GPMB): 2.894,261 triệu đồng; ngoài các nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành thì nhà đầu tư phải nộp ngân sách Nhà nước: 20 tỷ đồng. Ngày 09/3/2020 UBND tỉnh và nhà đầu tư ký Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư số 18/2020/HĐ-NĐT/UBND-HP&HS. Ngày 29/10/2021 nhà đầu tư đã nộp số tiền 20 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Như vậy, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất tại Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 là đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP[6]; việc lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; trình tự, thủ tục sơ tuyển, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo theo đúng quy định tại Chương II Nghị định số 30/2015/NĐ-CP; trình tự, thủ tục tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính; thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo đúng quy định tại Chương V Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

          2. Công tác chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc thực hiện Dự án

Quá trình triển khai công tác thu hồi đất để thực hiện Dự án phát sinh kiến nghị, phản ánh của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục, công tác lựa chọn nhà đầu tư, triển khai thực hiện Dự án. Xét kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh, ngày 16/02/2022 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 17/VP-KT truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện Dự án, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định tại Hợp đồng thực hiện Dự án; kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án. Giao UBND thành phố: Tiếp tục kiểm tra, rà soát việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất cho các hộ gia đình, cá nhân trùng với diện tích đất sân bay Mai Pha; làm rõ số trường hợp đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, số trường hợp chưa thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sau khi được cấp Giấy CNQSD đất để xử lý theo thẩm quyền; kiểm tra, xác định chính xác diện tích các loại đất bị thu hồi, trong đó có diện tích đất lúa phải thu hồi để thực hiện Dự án.

Cuối tháng 5/2022, một số công dân bị ảnh hưởng bởi Dự án tập trung kiến nghị, phản ánh đông người tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan Trung ương tại Thủ đô Hà Nội. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Tỉnh ủy giao tại Kết luận số 537-KL/TU, ngày 30/5/2022, cùng ngày 30/5/2022 Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp với các cơ quan liên quan và chỉ đạo UBND thành phố tạm dừng ngay việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Dự án để tập trung khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra theo đúng thẩm quyền (tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 02/6/2022).

Ngày 03/6/2022 tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp 05 công dân, đại diện cho một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đang khiếu nại tại Hà Nội; nội dung tiếp công dân và chỉ đạo giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh được thể hiện tại Thông báo số 311/TB-UBND ngày 03/6/2022. Ngày 09/6/2022 Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đối thoại với 80 công dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đang khiếu nại tại Hà Nội; nội dung đối thoại và chỉ đạo giải quyết vụ việc được thể hiện tại Biên bản làm việc với công dân.

Ngày 05/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện Dự án và kết luận chỉ đạo tại Kết luận số 721-KL/TU, ngày 07/6/2022. Thực hiện Kết luận số 721-KL/TU, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thực hiện các nội dung có liên quan đến Dự án tại Văn bản số 101/VP-KT ngày 12/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh.

          3. Kết quả kiểm tra, rà soát, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có sai phạm liên quan đến Dự án

a) Việc thực hiện thống kê diện tích đất trồng lúa không chính xác

Tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2019 và Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Dự án có quy mô sử dụng đất 91,73ha, trong đó đất trồng lúa là 7,89ha.

Thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, được bổ sung tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai[7], ngày 09/12/2021 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 59/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022 theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; theo đó Dự án có quy mô sử dụng đất 91,73ha, trong đó đất trồng lúa là 8,385ha.

Sau khi tiếp thu những ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến diện tích đất trồng lúa tại Dự án; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 537-KL/TU, ngày 30/5/2022 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 02/6/2022, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức rà soát lại diện tích các loại đất bị ảnh hưởng bởi Dự án theo Bản đồ địa chính xã Mai Pha năm 1998, Sổ địa chính và các tài liệu có liên quan, kết quả rà soát cho thấy: Dự án có quy mô sử dụng đất 91,73ha, trong đó đất trồng lúa là 18,39ha, thuộc thẩm quyền chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 và điểm c khoản 2 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Trên cơ sở rà soát chính xác diện tích các loại đất bị ảnh hưởng bởi Dự án, ngày 21/6/2022 UBND tỉnh có các Tờ trình số 68/TTr-UBND và số 69/TTr-UBND trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết: hủy bỏ; điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022. Ngày 07/7/2022, HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết số 13/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND hủy bỏ Danh mục một số dự án phải thu hồi đất; Danh mục một số dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó có Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn có Tờ trình số 91/TTr-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo quy định của pháp luật.

b) Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật

Trong các năm 2015, 2016, UBND thành phố Lạng Sơn đã ký ban hành 76 quyết định/84 thửa đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở nông thôn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn với tổng diện tích là 17.082,5m2, trong đó có diện tích đất tại Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, không đúng quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

          c) Việc cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trùng với diện tích đất đã được UBND tỉnh cấp Giấy CNQSD đất cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khu đất sân bay Mai Pha

Ngày 26/10/1998, UBND tỉnh có Quyết định số 1806/QĐ-UB-XD về việc giao quyền và cấp Giấy CNQSD đất khu đất sân bay Mai Pha cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, tổng diện tích đất được giao và cấp Giấy CNQSD đất là 163.000m2, tại vị trí sân bay Mai Pha cũ, xã Mai Pha.

Trong giai đoạn năm 1999 - 2000, thực hiện cấp Giấy CNQSD đất lần đầu (cấp đại trà) trên địa bàn xã Mai Pha, do ranh giới khu đất sân bay chưa được xác định rõ ràng, chính xác trên hồ sơ địa chính và thực địa nên UBND thành phố đã cấp một số Giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trùng với khu đất sân bay Mai Pha đã được UBND tỉnh cấp Giấy CNQSD đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc cấp Giấy CNQSD đất chồng lấn lên diện tích đất sân bay Mai Pha, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định tại Thông báo số 92/TB-UBND ngày 02/6/2022.

Để có cơ sở xác định chính xác diện tích đất sân bay Mai Pha trên thực địa, làm căn cứ xử lý đối với các Giấy CNQSD đất đã được cấp trùng và xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cấp Giấy CNQSD đất chồng lấn lên diện tích đất sân bay Mai Pha, UBND tỉnh đã có Văn bản gửi Bộ Quốc phòng (số 1135/UBND-KT ngày 27/9/2022, số 1374/UBND-KT ngày 07/10/2023) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (số 1149/UBND-KT ngày 29/9/2022, số 1368/UBND-KT ngày 06/10/2023) đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin có liên quan. Ngày 22/11/2023 Bộ Quốc phòng có Công văn số 4576/BQP-TM giao Quân khu 1 rà soát, cung cấp hồ sơ tài liệu cho UBND tỉnh Lạng Sơn; ngày 13/12/2023 UBND tỉnh có Văn bản số 1810/UBND-KT gửi Quân khu 1 đề nghị cung cấp tài liệu có liên quan khu đất sân bay Mai Pha (cũ) để có sơ sở xem xét, xử lý theo quy định.

Hiện nay UBND tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ để có cơ sở xử lý các Giấy CNQSD đất cấp trùng và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

d) Về việc xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức vi phạm

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, phát hiện những sai phạm nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020, một số tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và một số cá nhân có liên quan. Cho đến thời điểm hiện nay đã có kết quả xử lý như sau:

- Xử lý về hình sự: Ngày 10/9/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai đối với bà Lại Thị Vân, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; ông Nguyễn Trung Kiên, nguyên Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, thời kỳ năm 2015, năm 2016 (nội dung vi phạm nêu cụ thể tại phần xử lý về đảng).

- Xử lý về đảng:

+ Quyết định số 1529-QĐ/TU, ngày 07/12/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật đồng chí Lại Thị Vân, đảng viên Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường (nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường; nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lạng Sơn) bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng. Nội dung vi phạm: chịu trách nhiệm của người đứng đầu từ tháng 02/2015 đến tháng 01/2016 đã tham mưu trình lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn ký ban hành 76 quyết định/84 thửa đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở nông thôn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn với tổng diện tích là 17.082,5m2, trong đó có diện tích đất tại Dự án Khu đô thị mới Mai Pha không đúng quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013; chịu trách nhiệm trực tiếp ký các tờ trình trình lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn ban hành các quyết định với diện tích 14.708m2 (trong đó Dự án Khu đô thị mới Mai Pha 7.079,8m2); vi phạm của đồng chí Lại Thị Vân đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố về tội: Vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 1999 (Điều 229 Bộ luật hình sự 2015) và đang trong giai đoạn truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; chịu trách nhiệm trong tham mưu đăng ký danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2016 và trình, đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất trồng lúa trong Dự án Khu đô thị mới Mai Pha năm 2017 và năm 2018 không chính xác...;

+ Quyết định số 1531-QĐ/TU, ngày 07/12/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Văn Côi, đảng viên Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; nguyên Phó Bí thư Thành ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011-2016; nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021) bằng hình thức Cảnh cáo. Nội dung vi phạm: chịu trách nhiệm của người đứng đầu UBND thành phố Lạng Sơn khi để UBND thành phố từ tháng 02/2015 đến tháng 01/2016 ban hành 76 quyết định/84 thửa đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở nông thôn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn với tổng diện tích là 17.082,5m2, trong đó có diện tích đất tại Dự án Khu đô thị mới Mai Pha không đúng quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013; chịu trách nhiệm cá nhân khi trực tiếp ký 20 quyết định/25 thửa đất với diện tích 5.722,9m2 (trong đó Dự án Khu đô thị mới Mai Pha 4.573m2); trong chỉ đạo điều hành đã thiếu kiểm tra, đôn đốc các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, cán bộ lãnh đạo và công chức xã Mai Pha, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố vi phạm khuyết điểm phải xem xét, xử lý kỷ luật, trong đó có 02 công chức là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố vi phạm bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố về tội: Vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 1999 (Điều 229 Bộ luật hình sự 2015) và đang trong giai đoạn truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

+ Quyết định số 293-QĐ/UBKTTU, ngày 18/12/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lạng Sơn các nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức Cảnh cáo. Nội dung vi phạm: thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thực hiện không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu cho UBND thành phố chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật trên địa bàn thành phố và trong việc thực hiện thống kê diện tích đất lúa tại Dự án Khu đô thị mới Mai Pha.

+ Quyết định số 294-QĐ/UBKTTU, ngày 18/12/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Trung Kiên, đảng viên Chi bộ Thanh tra tỉnh bằng hình thức Khai trừ ra khỏi đảng. Nội dung vi phạm: thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, tham mưu cho UBND thành phố chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, trong đó có diện tích đất tại Dự án Khu đô thị mới Mai Pha; bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 1999 và Điều 229 Bộ luật hình sự 2015.

+ Quyết định số 295-QĐ/UBKTTU, ngày 18/12/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đồng chí Phan Thanh Lương, thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn bằng hình thức Cảnh cáo. Nội dung vi phạm: trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mai Pha nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí thiếu trách nhiệm trong quản lý và chấp hành quy định của pháp luật về đất đai; năm 2015 đến tháng 3/2016 để doanh nghiệp san lấp đất trái phép trên diện tích đất sân bay Mai Pha; để người dân có đất trong khu vực Dự án chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật; ký các biên bản thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở nông thôn tại xã Mai Pha không đúng quy định pháp luật, trong đó có diện tích đất tại Dự án Khu đô thị mới Mai Pha.

+ Quyết định số 296-QĐ/UBKTTU, ngày 18/12/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đồng chí Lý Thị Nguyệt, đảng viên Chi bộ khối 3 thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn bằng hình thức Cảnh cáo. Nội dung vi phạm: trong thời gian là Công chức địa chính- xây dựng xã Mai Pha, đồng chí thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, không tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn, ký xác nhận các biên bản thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, trong đó có diện tích đất tại Dự án Khu đô thị mới Mai Pha.

+ Thông báo số 245-TB/UBKTTU, ngày 18/12/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Sỹ Tân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng (nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016). Nội dung vi phạm: Trong thời gian giữ chức vụ thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, cùng chịu trách nhiệm với tập thể lãnh đạo UBND thành phố khi để một số cán bộ, đảng viên của các cơ quan liên quan vi phạm quy định về quản lý đất đai. Tuy nhiên sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không quyết định kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Sỹ Tân, do vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Tân đã hết thời hiệu kỷ luật theo quy định; yêu cầu đồng chí Tân nghiêm túc  kiểm điểm rút kinh nghiệm.

- Xử lý về hành chính:

+ Ngày 23/11/2022 Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 3126/QĐ-UBND thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Thế Hiên (nguyên công chức phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, hiện đã nghỉ hưu) với hình thức kỷ luật Cảnh cáo. Nội dung vi phạm: Năm 2016, năm 2017, năm 2018 khi tham mưu cập nhật Dự án vào Kế hoạch sử dụng đất đã thống kê không chính xác diện tích đất Lúa.

+ Ngày 25/12/2023 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2203/QĐ-UBND thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Côi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, do bị kỷ luật về đảng theo Quyết định số 1531-QĐ/TU, ngày 07/12/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.  

Hiện nay các cơ quan hành chính khác đang xem xét xử lý kỷ luật hành chính đối với các tổ chức, cá nhân đã có quyết định thi hành kỷ luật của đảng. Đối với một số tổ chức, cá nhân có liên quan khác đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định.

          4. Kết quả chỉ đạo, giải quyết đơn của công dân

a) Về nội dung công dân đề nghị cung cấp quyết định phê duyệt Dự án, nếu không có quyết định phê duyệt Dự án thì trả lời rõ bằng văn bản; nguồn vốn thực hiện Dự án là của nhà đầu tư, do đó phải thực hiện thu hồi đất theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai 2013

- Sau khi tiếp nhận đơn đề ngày 08/3/2022 của các công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND thành phố xem xét, xử lý tại Văn bản số 1069/VP-BTCD ngày 17/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh. Ngày 25/5/2022 UBND thành phố có Văn bản số 1162/UBND-PTQĐ gửi ông Ngô Văn Hùng, ông Hoàng Hữu Hoan và bà Hoàng Thị Thanh để giải thích, làm rõ và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến trình tự, thủ tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án.

- Tại cuộc gặp của Chủ tịch UBND tỉnh với đại diện các công dân ngày 03/6/2022 và ngày 09/6/2022, đại diện một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đề nghị được cung cấp quyết định phê duyệt đầu tư dự án và văn bản pháp lý về nguồn vốn thực hiện Dự án.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 15/6/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với ông Trần Văn Lằm (là công dân bị ảnh hưởng bởi Dự án) để cung cấp thông tin về việc phê duyệt dự án đầu tư và cung cấp các tài liệu: Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 (sao y bản chính); Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Mai Pha (sao y bản chính).

Ngày 07/7/2022 Ban Tiếp công dân tỉnh cung cấp cho bà Hoàng Thị Thanh, ông Trần Văn Lằm một số văn bản liên quan đến dự án, cụ thể: Hợp đồng thực hiện Dự án số 18/2020/HĐ-NĐT/UBND-HP&HS, Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 07/9/2017, Công văn số 941/UBND-KT ngày 12/9/2019, Thông báo số 238/TB-UBND ngày 25/4/2019, Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 27/3/2018, Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 21/9/2015, Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh.

Tại kỳ tiếp công dân định kỳ ngày 15/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, các ông, bà: Ngô Văn Hùng, Hoàng Thị Thanh, Dương Thị Vàng, Hoàng Hữu Hoan tiếp tục đề nghị cung cấp Quyết định phê duyệt đầu tư dự án và văn bản có giá trị pháp lý về nguồn vốn thực hiện dự án”. Ngày 28/7/2022 Ban Tiếp công dân tỉnh có Văn bản số 295/BTCD gửi ông Ngô Văn Hùng, bà Hoàng Thị Thanh, bà Dương Thị Vàng giải thích nội dung đề nghị của các công dân về việc phê duyệt đầu tư Dự án và các văn bản pháp lý có liên quan.

- Tại Văn bản số 3114/VP-BTCD ngày 12/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra, báo cáo, kiến nghị xử lý đơn đề ngày 18/5/2022 của các ông, bà: Ngô Văn Hùng, Hoàng Hữu Hoan, Hoàng Thị Thanh, Dương Thị Vàng (đơn do Văn phòng Tỉnh ủy chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh để kiểm tra, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền tại Thông báo số 2114-TB/TU, ngày 07/7/2022).

Ngày 18/7/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với các công dân để làm rõ nội dung đơn đề ngày 18/5/2022. Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 376/BC-STNMT ngày 21/7/2022; tại Văn bản số 3339/VP-BTCD ngày 21/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời, hướng dẫn, giải thích đối với công dân về việc phê duyệt Dự án, đồng thời giao UBND thành phố kiểm tra, rà soát, giải quyết các nội dung kiến nghị của công dân về số liệu diện tích đất lúa và đất sông, ngòi phải thu hồi tại Dự án. Ngày 02/8/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1497/SKHĐT-QLĐTNNS trả lời, hướng dẫn, giải thích các nội dung liên quan đến việc phê duyệt Dự án, về nguồn vốn thực hiện Dự án.

Như vậy, nội dung công dân đề nghị làm rõ việc phê duyệt Dự án, nguồn vốn thực hiện Dự án và đề nghị cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến Dự án, đề nghị trả lời bằng văn bản đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, cung cấp hồ sơ, tài liệu và giải thích cho công dân; các cơ quan chức năng và UBND thành phố đã cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan và có văn bản giải thích gửi đại diện các công dân.

          b) Về nội dung công dân cho rằng, theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022, danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác thì tổng diện tích đất thực hiện Dự án là 91,7ha, trong đó diện tích đất lúa là 8,3ha nhưng diện tích đất lúa thực tế trong ranh giới của Dự án là trên 16,5ha và không có đất sông, ngòi trong khu vực Dự án. Dự án có diện tích trên 91,7ha, phải trình Chính phủ phê duyệt Dự án

- Đối với việc thống kê diện tích đất lúa trong ranh giới thực hiện Dự án không đúng quy định:

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND thành phố đã tổ chức rà soát lại diện tích các loại đất bị ảnh hưởng bởi Dự án theo Bản đồ địa chính xã Mai Pha năm 1998, Sổ địa chính và các tài liệu có liên quan, kết quả rà soát: Trong ranh giới thực hiện Dự án có 18,39ha đất trồng lúa, thuộc thẩm quyền chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ theo quy định (như đã nêu tại điểm a mục 3). Như vậy, nội dung công dân phản ánh việc thống kê diện tích đất trồng lúa trong ranh giới thực hiện Dự án không chính xác, là có cơ sở.

- Đối với nội dung cho rằng trong phạm vi ranh giới thực hiện Dự án không có đất sông, ngòi:

Tại Văn bản số 4508/VP-BTCD ngày 04/10/2022, Văn bản số 4541/VP-BTCD ngày 06/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh và Thông báo số 231/TB-UBND ngày 27/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố kiểm tra, rà soát diện tích đất sông, ngòi trong phạm vi thực hiện Dự án để thông tin với công dân.

Theo quy định về xác định loại “Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối” và biểu thị trên bản đồ địa chính, gồm: “đất có mặt nước, đường mép nước và đường bờ ổn định”. Kiểm tra Bản đồ địa chính xã Mai Pha đo vẽ năm 1998 và các Mảnh trích đo địa chính đo vẽ năm 2020 trong phạm vi ranh giới thực hiện Dự án cho thấy, việc xác định diện tích đất sông đã được rà soát, tổng hợp đảm bảo đúng quy định, cụ thể như sau:

+ Vị trí đất sông nằm ở mép ngoài phía Tây Bắc và Đông Bắc của Dự án theo đúng hiện trạng; không có con sông nào chạy qua giữa khu đất thực hiện Dự án.

+ Có chênh lệch diện tích đất sông giữa các Mảnh trích đo địa chính và bản đồ địa chính xã Mai Pha, lý do trong tổng diện tích 91,73 ha của Dự án (bao gồm cả diện tích đất sông) có một phần diện tích nằm trong Dự án Đầu tư xây dựng Kè bờ trái sông Kỳ Cùng (đoạn từ sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh) đã triển khai công tác thu hồi đất từ năm 2016, hiện nay đã thi công cơ bản xong; đơn vị thực hiện trích đo địa chính đã thống kê, xác định toàn bộ diện tích và đã có thông báo thu hồi đất vào loại đất sông, dẫn đến diện tích đất sông tăng hơn so với số liệu bản đồ địa chính, cụ thể: diện tích đất sông được xác định theo số liệu đo vẽ hiện trạng năm 2020 tại 09 mảnh trích đo (từ mảnh trích đo số TĐ 35-2020 đến TĐ 46-2020) gồm 09 thửa đất, có diện tích 8,59 ha, tăng 0,28 ha so với diện tích 8,31 ha gồm 08 thửa đất thuộc 08 tờ bản đồ địa chính xã Mai Pha đo vẽ năm 1998.

Dự án Kè bờ trái sông Kỳ Cùng (đoạn từ sân bay Mai Pha đến cầu Đông Kinh) được phê duyệt trước thời điểm Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mai Pha được phê duyệt; quá trình thực hiện Dự án Khu đô thị mới Mai Pha đã điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tuy nhiên trong quá trình lập, thẩm định quy hoạch đã sơ xuất không cập nhật ranh giới với Dự án Kè bờ trái sông Kỳ Cùng đã thực hiện trước. Liên quan đến nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 264/BC-SKHĐT ngày 18/6/2021, trong đó đề xuất UBND tỉnh đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện Dự án Kè bờ trái sông Kỳ Cùng như đề xuất theo Phương án 2 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (giao chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án); UBND tỉnh có Công văn số 846/UBND-KT ngày 26/6/2021 đồng ý phương án tiếp tục thực hiện dự án Kè bờ trái Sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay Mai Pha đến Cầu Đông Kinh như đề xuất tại Báo cáo số 264/BC-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Kết quả kiểm tra, rà soát đã xác định trong tổng diện tích 91,73ha đất của Dự án, có 8,59ha diện tích đất sông, trong đó có 0,92ha đất sông đã thu hồi thực hiện Dự án Kè bờ trái sông Kỳ Cùng từ năm 2016, diện tích đất sông còn lại là 7,67ha. Như vậy, việc xác định ranh giới Dự án có liên quan đến Dự án Kè bờ trái sông Kỳ Cùng đã được các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ.

          - Đối với nội dung cho rằng, Dự án có diện tích trên 91,7ha, phải trình Chính phủ phê duyệt Dự án:

          Dự án thuộc loại dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở năm 2014; việc lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở; trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo đúng quy định tại Chương V Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; khẳng định Dự án không thuộc trường hợp phải trình Chính phủ phê duyệt.

c) Đối với nội dung cho rằng, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký Hợp đồng thực hiện Dự án là không đúng quy định của pháp luật

Ngày 13/02/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 242/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 24/02/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 106-NQ/TU về việc phân công cấp ủy viên phụ trách UBND tỉnh, theo đó ông Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Ban Thường vụ tỉnh ủy phân công phụ trách UBND tỉnh, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật kể từ ngày 24/02/2020 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Do đó ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có thẩm quyền trực tiếp ký văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh.

Như vậy, ngày 09/3/2020 ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh ký Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư số 18/2020/HĐ-NĐT/UBND-HP&HS, là đúng quy định pháp luật, đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được cơ quan có thẩm quyền phân công.

d) Đối với nội dung yêu cầu bồi thường danh dự về việc công an bắt bà Dương Thị Vàng và bà Lộc Thị Lơ trái pháp luật

Tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, quy định: Lực lượng Công an căn cứ vào phương án cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất”.

Tại Phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất có nội dung lực lượng cưỡng chế làm nhiệm vụ di chuyển đối tượng bị cưỡng chế và người có liên quan  cùng tài sản (nếu có) ra khỏi khu vực đất thực hiện cưỡng chế. Theo kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn có nội dung không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực cưỡng chế, bảo vệ các lực lượng thi công, đảm bảo an ninh trật tự khu vực cưỡng chế; tiếp cận và đưa người bị cưỡng chế, các đối tượng có liên quan ra khỏi khu vực cưỡng chế. Hồ sơ cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất ngày 16/5/2022 (01 biên bản ghi lời khai, 01 bản tường trình, 01 bản cam kết cùng đề ngày 16/5/2022 với bà Lộc Thị Lơ; 01 biên bản ghi lời khai, 01 bản tường trình, 01 bản cam kết cùng đề ngày 16/5/2022 với bà Dương Thị Vàng) thể hiện có việc các lực lượng cưỡng chế mời bà Vàng, bà Lơ về trụ sở Công an xã Mai Pha làm việc để thực hiện kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Như vậy, việc lực lượng Công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự cưỡng chế thu hồi đất ngày 16/5/2022 là đảm bảo quy định của pháp luật; không có việc công an bắt người trái pháp luật như phản ánh của công dân. Do đó, nội dung yêu cầu bồi thường danh dự do công an bắt người trái pháp luật là không có cơ sở.

 đ) Hiện nay UBND tỉnh, các cơ quan chức năng đang tiếp tục chỉ đạo làm rõ một số nội dung khác liên quan đến Dự án. Khi có kết quả cụ thể, UBND tỉnh sẽ thông báo công khai đến các tổ chức, cá nhân có liên quan./.

 

 

            [1] Đến thời điểm kết thúc tiếp nhận hồ sơ, có 05 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển.

            [2] Có 03 nhà đầu tư trúng sơ tuyển (Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu; Liên danh Công ty TNHH Hà Sơn và Công ty cổ phần phát triển nhà Ô Cấp; Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc - Công ty cổ phần thương mại xây dựng 379 - Công ty cổ phần xây dựng công trình 399).

[3] Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước; phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

            [4] Sở Xây dựng đã có thư mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu đến các nhà đầu tư quan tâm;   hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ, có 03 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

[5] Có 02 nhà đầu tư đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật (Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu và Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn); 01 nhà đầu tư không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật do hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm (Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư và xây dựng Phú Lộc - Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng 379 - Công ty Cổ phần xây dựng công trình 399).

[6] a) Căn cứ lập danh mục dự án: - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt;- Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (nếu có).

            [7]6. Đối với diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua để sử dụng vào mục đích khác nhưng chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án thì được chuyển sang thực hiện trong các năm tiếp theo nhưng không được quá thời hạn 03 năm theo quy định tại khoản 3 Điều 49 của Luật đất đai và không phải làm lại thủ tục xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật đất đai nếu tiếp tục thực hiện dự án.