Dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày bắt đầu: 26/03/2024

Ngày kết thúc: 26/04/2024

Số lượt xem: 14

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu