Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Công thương

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 14/10/2023

Số lượt xem: 9

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu