Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày bắt đầu: 26/09/2023

Ngày kết thúc: 26/10/2023

Số lượt xem: 11

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu