Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QÐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng

Ngày bắt đầu: 13/10/2023

Ngày kết thúc: 13/11/2023

Số lượt xem: 7

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu