Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định quy định cụ thể một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 09/04/2024

Ngày kết thúc: 09/05/2024

Số lượt xem: 43

Góp ý: 0

Quy định cụ thể một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn