Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 29/06/2023

Số lượt xem: 13

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu