Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định ban hành quy định hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại nông thôn và hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày bắt đầu: 31/05/2024

Ngày kết thúc: 30/06/2024

Số lượt xem: 34

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu