Dự thảo Quyết định ban hành ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 27/03/2023

Số lượt xem: 6

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu