Dự thảo Nghị quyết Thông qua Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024-2028”

Cơ quan soạn thảo: Hội Nông dân tỉnh

Ngày bắt đầu: 01/04/2024

Ngày kết thúc: 01/05/2024

Số lượt xem: 44

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu