Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương

Cơ quan soạn thảo: Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày bắt đầu: 14/05/2024

Ngày kết thúc: 14/06/2024

Số lượt xem: 43

Góp ý: 0

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước.

2. Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án khoa học và công nghệ) sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định:

a) Mua sắm tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc một lần (một gói) mua sắm có tổng giá trị từ 2.000 triệu đồng trở lên.

b) Đối với tài sản có giá trị từ 5.000 triệu đồng/một lần (một gói), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định mua sắm tài sản có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc một lần (một gói) mua sắm có tổng giá trị dưới 2.000 triệu đồng.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hoá, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định:

a) Mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 2.000 triệu đồng trở lên tính trên một lần (một gói) mua sắm.

b) Đối với hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 5.000 triệu đồng/một lần (một gói), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ c giá trị dưới 2.000 triệu đồng tính trên một lần (một gói) mua sắm.

3. Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ của đơn vị mình (không thuộc đề tài, dự án khoa học và công nghệ) có giá trị dưới 200 triệu đồng tính trên một lần (một gói) mua sắm.

Tin nổi bật