Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 17/05/2024

Ngày kết thúc: 17/06/2024

Số lượt xem: 36

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu