Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 26/02 đến ngày 03/03/2024)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2024; Chỉ đạo mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2023; UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024; Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ảnh minh họa

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2024

Ngày 29/02/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2024. Phiên họp kỳ này xem xét 7 nội dung do 6 cơ quan trình.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo phương án chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ Hỗ trợ hợp tác xã tỉnh. Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất Đề án sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh phải thông qua HĐND tỉnh; lộ trình tăng vốn điều lệ cho Quỹ đến năm 2026 đạt tối thiểu là 20 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 30 tỷ đồng; mức lãi suất thực hiện tại thời điểm chuyển đổi là 6,8%, tương ứng 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trên địa bàn cùng thời điểm. Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trước ngày 05/3/2024 để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề.

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó thống nhất mức thu học phí năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí năm học 2021 - 2022. Đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trước ngày 05/3/2024.

Về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với các nội dung dự thảo, trong đó thống nhất đối tượng xét tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" gồm các đơn vị có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng và các tập thể nhỏ ở cơ sở. Theo đó, các cơ quan, đơn vị có dưới 5 tập thể nhỏ được lựa chọn 01 tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc"; các các cơ quan, đơn vị có từ 5 tập thể nhỏ trở lên thì số lượng tập thể đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc" không vượt quá 20% trong tổng số tập thể theo từng nhóm cơ quan, đơn vị có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng;... Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các sở, ngành, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 10/3/2024 để xem xét, ban hành.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, góp ý đối với các dự thảo: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Đề án số 03/ĐA-BCA ngày 27/01/2023 của Bộ Công an về xây dựng thế trận An ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận Quốc phòng toàn dân vững chắc; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời thống nhất thông qua các dự thảo: Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định tổng mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn  vinh, hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 855/VP-KGVX, ngày 28/2/2024) về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 747/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 27/02/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Theo Công văn số 747/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 27/02/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo quy định; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án, nhiệm vụ và giải ngân dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Theo phụ lục mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Công văn trên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Lạng Sơn giảm tỉ lệ hộ nghèo 3%.

Công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2023

UBND tỉnh công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn đến ngày 31/12/2023 (Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 27/02/2024)

Cụ thể: Diện tích đất có rừng: 578.021,08 ha (bao gồm cả diện tích đã trồng rừng chưa đạt tiêu chí thành rừng), trong đó: Rừng tự nhiên: 257.193,58 ha; Rừng trồng: 320.827,50 ha (trong đó diện tích đã trồng rừng chưa đạt tiêu chí thành rừng là 46.432,31 ha); Tổng diện tích đất có rừng đủ tiêu chí tính tỷ lệ che phủ rừng (bao gồm cả rừng ngoài quy hoạch) là 531.588,77  ha, tỷ lệ che phủ rừng 64,0%.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 258/UBND-KT, ngày 01/3/2024) tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình và UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh vể công tác dân tộc và phát  triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình năm 2024 theo quy định, đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện, hạn chế tối đa việc huỷ dự toán, chuyển nguồn, tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, tiếp tục rà soát các nội dung, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình ở các cấp còn chưa cụ thể, khó khăn trong việc áp dụng thực hiện để đề xuất giải pháp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Chủ động tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình…

UBND các huyện, thành phố bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách cấp huyện để thực hiện Chương trình theo quy định, lồng ghép với dự toán ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và huy động tối đa các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để thực hiện Chương trình.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 911/VP-KT, ngày 01/03/2024) về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai các nội dung theo hướng dẫn và trực tiếp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng bảo đảm thời hạn yêu cầu.

Tại Công văn số 1221/BTNMT-TTTT ngày 28/02/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trườngđề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân, doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày Nước thế giới 2024, Ngày Khí tượng thế giới 2024 và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, treo pano, băng rôn, áp phích tuyên truyền được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp; tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: tọa đàm, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, các cuộc thi triển lãm tranh, ảnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương thức tuyên truyền trực tuyến; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng về tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong việc chủ động dự báo, cảnh báo sớm, kịp thời với độ tin cậy cao, hỗ trợ tích cực, hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 51 /KH-UBND, ngày 01/03/2024).

Mục tiêu cụ thể: tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn khoảng từ 3,02% vào cuối năm 2024 (tương ứng giảm khoảng 3% so với năm 2023); tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao phấn đấu giảm từ 5% trở lên, tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các xã xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm khoảng 3% so với năm 2023; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chính sách giảm nghèo, các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Một số nhiệm vụ và giải pháp: xây dựng kế hoạch giảm nghèo, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo, vận động các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo; tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư công trình giao thông, cầu, nhà ở, nước sạch, nhà vệ sinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo… tại địa bàn 02 huyện Bình Gia, Văn Quan để giảm chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của các hộ dân, tăng khả năng tiếp cận với các nhu cầu xã hội cơ bản; lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 896/VP- NC, ngày 1/3/2024) triển khai thực hiện các nhiệm vụ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động thực hiện các nội dung yêu cầu của Bộ Nội vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Công văn số 1037/BNV-VP ngày 29/02/2024 của Bộ Nội vụ về việc đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

Đề nghị đối với các bộ, ngành, địa phương chưa bảo đảm việc cập nhật dữ liệu đủ số lượng hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); chưa đúng, đủ các trường thông tin theo quy định; chưa thường xuyên cập nhật, đồng bộ dữ liệu khi có sự thay đổi thông tin trong hồ sơ CBCCVC theo quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 4/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC trong cơ quan nhà nước, có trách nhiệm khẩn trương tổ chức cập nhật và đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2024;

Thực hiện đúng quy định tại điểm c, khoản 3, Mục IV Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 893/QĐ-TTg, ngày 25/6/2020.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật