Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 24/6 đến ngày 30/6/2024

Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, chấm dứt tình trạng người dân sử dụng lòng đường, vỉa hè để bán hàng, họp chợ tự phát và sắp xếp lại hệ thống dây điện, dây thông tin liên lạc; Chỉ đạo thực hiện Công văn số 4731/BKHĐT-CNTT ngày 18/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 3962/VPCP-DMDN ngày 07/6/2024 của Văn phòng Chính phủ; Chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Chỉ đạo tạo điều kiện, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông; Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2024; Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan; Chỉ đạo thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè; Chỉ đạo thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 4341/BNN-ĐĐ ngày 18/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục hướng dẫn và triển khai thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024; Quyết định cho phép thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP, ngày 10/6/2024 của Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, chấm dứt tình trạng người dân sử dụng lòng đường, vỉa hè để bán hàng, họp chợ tự phát và sắp xếp lại hệ thống dây điện, dây thông tin liên lạc

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3180/VP-KT, ngày 24/6/2024) tiếp tục tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, chấm dứt tình trạng người dân sử dụng lòng đường, vỉa hè để bán hàng, họp chợ tự phát và sắp xếp lại hệ thống dây điện, dây thông tin liên lạc.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 308/UBND-KT ngày 13/3/2024 về việc tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, chấm dứt tình trạng người dân sử dụng lòng đường, vỉa hè để bán hàng, họp chợ tự phát và sắp xếp lại hệ thống dây điện, dây thông tin liên lạc và các văn bản chỉ đạo khác.

Giao Sở Xây dựng thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thực hiện Công văn số 4731/BKHĐT-CNTT ngày 18/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3179/VP-KT, ngày 24/6/2024) thực hiện Công văn số 4731/BKHĐT-CNTT ngày 18/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký tài khoản, chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ cho việc sử dụng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, thực hiện các nội dung theo các yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên.

Theo Công văn số 4731/BKHĐT-CNTT ngày 18/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Đề nghị các cơ quan rà soát, chuẩn bị các điều kiện để sử dụng Hệ thống, cụ thể: rà soát để đảm bảo các đầu mối, người sử dụng Hệ thống được cấp chứng thư số chuyên dùng công vụ. Để được cấp chứng thư số, cơ quan đăng ký với Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ; đăng ký bổ sung người sử dụng đối với vai trò là tài khoản duyệt và tài khoản gửi báo cáo và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số) để được cấp tài khoản sử dụng.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 3962/VPCP-DMDN ngày 07/6/2024 của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 839/UBND-KT, ngày 24/6/2024) thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 3962/VPCP-DMDN ngày 07/6/2024 của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP trong năm 2023.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 14/3/2023, Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 03/6/2023 của UBND tỉnh; đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ DNNVV có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước; tiếp nhận cơ sở dữ liệu tư vấn viên từ các Bộ chuyên ngành sau khi được công nhận và chia sẻ để thuận lợi trong công tác hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực để đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung hỗ trợ DNNVV đã được phê duyệt theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh; phối hợp cung cấp thông tin hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ DNNVV của trung ương và của tỉnh. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, áp dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết và có hiệu lực; tăng cường đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp tỉnh về các quy định pháp lý trong nước và quốc tế về kinh doanh bền vững;… Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ưu tiên nguồn vốn tín dụng tới đối tượng là DNNVV, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ và nhỏ.

Chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3195/VP-KT, ngày 24/6/2024) triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Công văn số 3983/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ ngày 20/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai:

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, các nhiệm vụ cần thực hiện: về xây dựng, hoàn thiện dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính; về xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm hệ thống thông tin đất đai.

Giải pháp thực hiện: đối với các đơn vị hành chính đã xây dựng CSDL đất đai, tập trung rà soát, hoàn thiện CSDL đất đai, đảm bảo phủ trùm theo đơn vị hành chính cấp huyện. Đối với các đơn vị hành chính chưa xây dựng CSDL đất đai, thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai theo từng đơn vị hành chính cấp huyện với các thứ tự ưu tiên. Giải pháp thực hiện đồng bộ giữa dữ liệu không gian (bản đồ địa chính) và dữ liệu thuộc tính (hồ sơ địa chính);…

Chỉ đạo tạo điều kiện, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3198/VP-KGVX, ngày 24/6/2024) về tạo điều kiện, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tổ chức thực hiện việc thông tin tuyên truyền và báo cáo theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Khoản 1, khoản 3 Công văn số 2382/BTTTT-CVT ngày 19/6/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tạo điều kiện, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông.

Giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc bảo vệ cơ sở hạ tầng viễn thông, xử lý hành vi cản trở việc xây dựng hợp pháp, hành vi phá hoại, xâm phạm cơ sở hạ tầng viễn thông theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công văn số 2382/BTTTT-CVT ngày 19/6/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông:

Đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND cấp huyện, xã, các sở, ban, ngành tại địa phương chỉ đạo cơ quan báo chí và truyền thông tại địa phương, hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền phổ biến cho người dân biết kết luận của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chưa có bằng chứng cho thấy sóng điện từ của các trạm BTS có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người; ủng hộ xây dựng phát triển các trạm BTS nói riêng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông nói chung phục vụ phát triển kinh tế số, chính phủ số.

Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2024

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2024 (Kế hoạch số 98/KH-BCĐ-CAT, ngày 25/6/2024).

Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng, trọng tâm là: Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch số 61/KH-BCĐngày 18/4/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 02/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mớivà các văn bản khác theo chuyên đề công tác phòng, chống mua bán người; chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” với chủ đề “Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người”; phối hợp trong tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra lĩnh vực, cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tội phạm mua bán người; làm tốt công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, chú trọng nạn nhân là trẻ em; triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người (thời gian từ ngày 01/7 - 30/9/2024).

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1118/QĐ-UBND, ngày 25/6/2024).

Theo đó về cơ chế phối hợp: Trung tâm là cơ quan đầu mối, chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động: tư vấn, hỗ trợ đầu tư,xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, khuyến công, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật; các cơ quan được đề nghị phối hợp có trách nhiệm cung cấp thông tin đúng thời hạn đối với các vấn đề liên quan phục vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm;cơ quan phối hợp được đề nghị cung cấp các báo cáo định kỳ, tài liệu, thông tin cần thiết để phục vụ công tác phối hợp; sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan với Trung tâm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên tham gia theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc phối hợp giữa Trung tâm với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan được thực hiện theo các phương thức: lấy ý kiến bằng văn bản; tổ chức họp, hội nghị, hội thảo; tham gia trực tiếp và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung phối hợp bao gồm: phối hợp trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ đầu tư và xúc tiến đầu tư; phối hợp trong hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công, sử dụng năng lượng tiết kiệm trên địa bàn tỉnh và phối hợp trong hoạt động xúc tiến du lịch.

Chỉ đạo thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3209/VP-KGVX, ngày 25/6/2024) về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè.

Các cở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 22/6/2024, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 22/6/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: tập trung chỉ đạo và quán triệt các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức có liên quan tham gia, phối hợp có hiệu quả với ngành Giáo dục để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Kỳ thi, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi; tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở, đi lại cho học sinh, chủ động các phương án để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cung ứng đầy đủ điện, nước sinh hoạt, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát Kỳ thi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức tạo điều kiện để trẻ em, học sinh được vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, hữu ích trong dịp nghỉ hè, phối hợp với gia đình quản lý, giám sát trẻ em, học sinh trong thời gian không đến trường bảo đảm an toàn nhất là phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước và việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Chỉ đạo thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ giai đoạn 2021 - 2025

Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc (Công văn số 856/UBND-NC, ngày 26/6/2024) thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức chỉnh lý tài liệu bảo đảm đúng khối lượng, thành phần tài liệu theo quy định.

Sở Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện, bảo đảm chỉnh lý đúng thành phần, khối lượng tài liệu theo quy định; kết thúc quá trình chỉnh lý, xây dựng kế hoạch thu, nộp tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 4341/BNN-ĐĐ ngày 18/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3236/VP-KT, ngày 26/6/2024) triển khai thực hiện Công văn số 4341/BNN-ĐĐ ngày 18/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030.

Sở NN&PTNT phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung Bộ NN&PTNT yêu cầu tại Công văn số 4341/BNN-ĐĐ ngày 18/6/2024  phù hợp thực tiễn địa phương. Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cộng đồng và người dân về phòng, chống sạt lở bờ sông để các tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành; kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ, sử dụng lòng, bờ, bãi sông, đặc biệt là xây dựng nhà ở, công trình ven sông, trên sông và khai thác cát, sỏi trái phép ở lòng sông; kiểm tra, rà soát, phân loại các khu vực sạt lở bờ sông, sắp xếp thứ tự ưu tiên, huy động các nguồn lực để thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và các sở, ngành liên quan trong quá trình thực hiện Đề án.

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục hướng dẫn và triển khai thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 852/UBND-KGVX, ngày 26/6/2024) tiếp tục hướng dẫn và triển khai thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh, trong đó lưu ý đối với các đơn vị chưa ban hành hướng dẫn cần khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét ban hành hướng dẫn đối với các tiêu chí thuộc đơn vị được giao chủ trì, phụ trách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục theo dõi, phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nội dung các tiêu chí công nhận đô thị văn minh theo quy định tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, đồng thời nghiên cứu xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 7 về văn hóa, thể thao đô thị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức thực hiện các nội dung tại địa phương và bố trí nguồn lực để đảm bảo thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh tại huyện, thành phố mang lại hiệu quả và đúng quy định; chỉ đạo UBND các phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tổ chức đánh giá, lấy ý kiến, thực hiện các thủ tục đề nghị công nhận và công nhận lại đô thị đạt chuẩn văn minh theo quy định hiện hành.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 150/KH-UBND, ngày 26/6/2024).

Theo đó, trong năm 2025 Kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

Triển khai chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu, trong đó, triển khai chương trình trẻ làm quen với tiếng Anh, truyền thông, phổ biến tầm quan trọng của việc học tiếng Anh, vận động phụ huynh cho trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 2 làm quen với tiếng Anh. Đối với giáo dục phổ thông, chỉ đạo việc triển khai dạy học ngoại ngữ ở các cấp học đáp ứng yêu cầu về năng lực, phẩm chất cho học sinh, đa dạng các hoạt động dạy học ngoại ngữ ở các trường phổ thông. Đối với Giáo dục nghề nghiệp, triển khai các chương trình đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, đảm bảo yêu cầu về chuẩn đầu ra sinh viên.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về dạy học và kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ, thường xuyên bồi dưỡng công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ ở các cấp học. Tuyển dụng, bố trí giáo viên, giảng viên ngoại ngữ bảo đảm số lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các điều kiện bổ trợ dạy học ngoại ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ. Xây dựng môi trường dạy và học, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc quản lý, tổ chức dạy học ngoại ngữ. Khuyến khích các cơ sở giáo dục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức hợp tác với các cá nhân, tổ chức quốc tế phù hợp với điều kiện dạy và học ngoại ngữ của tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ.

Chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 3247/VP-NC, ngày 26/6/2024) thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”.

Theo đó, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện tốt các nội dung của Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” được ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 27/5/2024 triển khai thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nghiên cứu, lựa chọn xây dựng mô hình “cấp xã điển hình về hòa giải ở cơ sở” theo hướng dẫn. Đồng thời, rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, hướng dẫn UBND cấp huyện kiện toàn đội ngũ tập huấn viên cấp huyện theo quy định.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới năm 2024 (Công văn số 99/BCĐ-NTM, ngày 26/6/2024).

Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh về việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành phụ trách, chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2023 - 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; chủ động, khẩn trương xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định tại Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực phụ trách; chủ động ưu tiên bố trí nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn từ chương trình dự án do ngành quản lý để hỗ trợ các huyện, xã trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2024 và giai đoạn 2024-2025.

Các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở, cộng đồng dân cư và người dân vào cuộc để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo yêu cầu nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM theo kế hoạch của UBND tỉnh đề ra.

Quyết định cho phép thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định (Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 27/6/2024) thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn.

Hội Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, Ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP, ngày 10/6/2024 của Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 863/UBND-TTPVHCC, ngày 27/6/2024) triển khai, thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP, ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP.

Thủ trưởng các sở, ngành: Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an, Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung triển khai thực hiện quy trình liên thông 02 nhóm TTHC tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả kết quả giải quyết đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử; đồng thời triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông theo quy định tại Nghị định 63/2024/NĐ-CP.

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 178-KH/TU, ngày 25/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (Kế hoạch số 154/KH-UBND, ngày 29/6/2024).

Một số nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện: nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh; tham gia xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện các cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh Lạng Sơn lớn mạnh; xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, xây dựng tỉnh Lạng Sơn giàu đẹp, văn minh; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức; phát huy vai trò của các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết