Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2024)

Chỉ đạo tổ chức triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024; Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2024; Quyết định ban hành quy định về quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 10198/VPCP-KSTT ngày 29/12/2023 của Văn phòng Chính phủ; UBND tỉnh chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn; Phê duyệt đơn giá một buổi chiếu phim lưu động do Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Lạng Sơn thực hiện; Chỉ đạo tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; Kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông năm 2024; Phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, giai đoạn 2023 -2030; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh; Tăng cường thực hiện công tác đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý; UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về công tác đấu thầu; Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT về đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã; Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 136-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông tại Km105 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Chỉ đạo tổ chức triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 238/VP-KGVX , ngày 15/01/2024)về việc tổ chức triển khai chi trả trợ cấp an sinh xã hội đến đối tượng hưởng chính sách đã có tài khoản trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo yêu cầu; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền.

Tại Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH ngày 12/01/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm quán triệt, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan thực hiện công tác chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội tự nguyện mở tài khoản ngân hàng phục vụ công tác nhận trợ cấp an sinh xã hội, đặc biệt là phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ cơ sở, lực lượng công an cấp xã trong việc hỗ trợ, phối hợp với ngành lao động thương binh xã hội thực hiện nhiệm vụ này; phấn đấu hết năm 2024 tỷ lệ đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội có tài khoản đạt tối thiếu 30% trên tổng số đối tượng thuộc địa phương quản lý.

Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2024 (Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 15/01/2024).

Theo đó, trong năm 2024, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung: tổ chức tự kiểm tra 100% VBQPPL do UBND tỉnh ban hành trong năm nhằm phát hiện kịp thời và chủ động sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sai sót, hạn chế trong các VBQPPL. Kiểm tra theo thẩm quyền 100% VBQPPL do HĐND, UBND các huyện, thành phố ban hành, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, theo dõi, đôn đốc việc tự kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật đã kiến nghị. Kiểm tra văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức VBQPPL, văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như VBQPPL do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành gửi đến hoặc khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật…

Bên cạnh đó, thường xuyên thực hiện rà soát VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành ngay khi có căn cứ rà soát, đề xuất biện pháp xử lý các VBQPPL do HĐND, UBND ban hành không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Rà soát ít nhất 02 chuyên đề, lĩnh vực. Công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Cập nhật thường xuyên, kịp thời VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật ngay sau khi các văn bản này được ban hành…

Quyết định ban hành quy định về quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Quyết định ban hành quy định về quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND, ngày 15/01/2024).

Đối tượng áp dụng gồm: tổ chức, cá nhân tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh (lễ hội do cơ quan nhà nước tổ chức và lễ hội không phải do cơ quan nhà nước tổ chức); tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích trên địa bàn tỉnh gồm người đại diện cơ sở tín ngưỡng, người đại diện cơ sở tôn giáo, chủ sở hữu di tích tư nhân, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý di tích kiêm nhiệm; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Quy định nêu rõ: tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định pháp luật hiện hành và các quy định, hương ước, quy ước của địa phương. Không được lợi dụng việc tiếp nhận quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội để sử dụng trái mục đích, trục lợi cá nhân, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và các quy định của địa phương, cơ sở.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2024.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 10198/VPCP-KSTT ngày 29/12/2023 của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 10198/VPCP-KSTT ngày 29/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 76/UBND-TTPVHCC, ngày 17/01/2024).

Yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1640/UBND-TTPVHCC ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1788/UBND-TTPVHCC ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 9482/VPCP-KSTT ngày 04/12/2023 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời thường xuyên chủ động tập trung rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết nộp từ Cổng dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý; chấn chỉnh, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, kịp thời khắc phục tình trạng tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 78/UBND-KT, ngày 17/01/2024) tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn.

Các sở, ngành liên quan, UBND huyện Hữu Lũng và Nhà đầu tư tiếp tục khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh; định kỳ hằng tháng, các cơ quan, đơn vị báo cáo rõ tiến độ thực hiện các công việc theo lĩnh vực quản lý nhà nước đã và đang triển khai liên quan đến dự án theo nội dung đã được phân công qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Các sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng, triển khai thực hiện phương án cấp điện đến hàng rào Khu công nghiệp đảm bảo tiến độ. UBND huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện di chuyển mồ mả trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đảm bảo các mốc tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, UBND huyện Hữu Lũng trong công tác quy chủ, kiểm kê số liệu về tài sản trên đất, làm cơ sở thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định; thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan, triển khai đảm bảo thống nhất đồng bộ, hoàn thành đúng yêu cầu tiến độ;...

Phê duyệt đơn giá một buổi chiếu phim lưu động do Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Lạng Sơn thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt (Quyết định số 110/QĐ-UBND, ngày 17/01/2024) đơn giá một buổi chiếu phim lưu động do Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Lạng Sơn thực hiện tại các đơn vị hành chính thuộc vùng đặc biệt khó khăn và chiếu phim nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ trong năm là 5.025.000 đồng/01 buổi chiếu.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ và theo đơn giá quy định tại Điều 1 Quyết định này.  Đơn giá quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để Sở Tài chính cấp kinh phí và quyết toán kinh phí cho đơn vị thực hiện theo số lượng buổi chiếu phim thực tế có xác nhận của UBND cấp xã, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Chỉ đạo tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 83/UBND-KT, ngày 17/1/2024) tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đề nghị thủ trưởng các cơ quan đảng tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, cụ thể: Công văn số 949/UBND-KT ngày 20/7/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước; Công văn số 1883/UBND-KT ngày 27/12/2023 về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng 12 năm 2023 và những tháng đầu năm 2024; Công văn số 01/UBND-KT ngày 02/01/2024 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước được giao.

Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên; đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới cơ chế phân bổ chi thường xuyên,… Năm 2024, thực hiện cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao.

Kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông năm 2024, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” (Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 17/01/2024).

Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện: nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới; triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách pháp luật và quy định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với tăng cường rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt theo lộ trình kế hoạch đề ra; kiểm soát, nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải

Đồng thời kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả và hiệu lực quản lý, điều hành trong công tác bảo đảm TTATGT của các lực lượng, đơn vị chức năng; nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông.

Phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, giai đoạn 2023 -2030

UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, giai đoạn 2023 -2030 (Quyết định số 111/QĐ-UBND, ngày 17/01/2024).

Rừng đặc dụng (RĐD) Mẫu Sơn cách thành phố Lạng Sơn khoảng 30 km về phía Đông Bắc trên trục quốc lộ 4B, thuộc địa bàn 2 xã: Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc) và Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình). Rừng đặc dụng Mẫu Sơn có thế mạnh để phát triển  du lịch sinh thái (DLST) như danh lam thắng cảnh, lịch sử văn hóa, di tích cách mạng cùng với những văn hóa vật thể, phi vật thể của địa phương và sắc thái văn hóa đặc trưng của dân tộc Tày, Nùng.

Một số chỉ tiêu cụ thể: đến năm 2025: thu hút được ít nhất 01 nhà đầu tư thực hiện liên doanh, liên kết hoặc thuê môi trường rừng để phát triển DLST, nghỉ dưỡng và giải trí trong RĐD Mẫu Sơn; phấn đấu thu hút khoảng 1.000 lượt khách quốc tế, tỷ lệ khách có lưu trú chiếm khoảng 40% và 10.000 lượt khách nội địa, tỷ lệ khách lưu trú chiếm khoảng 15% số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; đến năm 2025, với định hướng phát triển và đa dạng hóa các dịch vụ du lịch bổ sung, nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ du lịch…, dự báo số lượng lao động trực tiếp trên 50 người và trên 100 người lao động gián tiếp. Đến năm 2030: thu hút thêm được ít nhất 2 nhà đầu tư thực hiện liên doanh hoặc thuê môi trường rừng đầu tư phát triển DLST, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Mẫu Sơn; dự kiến có thể đón được khoảng 5.000 lượt khách quốc tế, tỷ lệ khách có lưu trú chiếm khoảng 50% và 20.000 lượt khách nội địa, tỷ lệ khách lưu trú chiếm khoảng 25% số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Công văn số 278/VP-KT, ngày 17/1/2024) về tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1502/UBND-KT ngày 14/12/2022 về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo Công văn số 182/BXD-GĐ ngày 11/01/2024 của Bộ Xây dựng về việc bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình:

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc cấp và thực hiện giấy phép xây dựng; cương quyết dừng thi công xây dựng nếu phát hiện tại công trường xây dựng có nguy cơ gây mất an toàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng;

Tăng cường thực hiện công tác đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý (Công văn số 81/UBND-KT, ngày 17/01/2024).

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực về kinh phí và con người để tổ chức thực hiện công tác kê khai đăng ký đất đai tại cấp xã; chỉ đạo quyết liệt UBND các xã và các phòng chuyên môn quan tâm chỉ đạo thực hiện hoàn thành đăng ký đất đai theo Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người sử dụng đất lập hồ sơ kê khai đăng ký đất đai các thửa đất của hộ gia đình, cá nhân, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định; chủ động bố trí nguồn kinh phí cấp huyện để thực hiện đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính trước đây đo bao, đo gộp hoặc đo chưa chính xác vị trí ranh giới thửa đất theo hiện trạng sử dụng để đảm bảo thực hiện kê khai đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, trường hợp có nội dung khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết; tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm đối với các trường hợp sử dụng đất nhưng không thực hiện đăng ký đất đai, vi phạm pháp luật đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về công tác đấu thầu

UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh (Công văn số 82 /UBND-KT, ngày 17/01/2024).

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước và các Thông tư, văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về công tác đấu thầu; tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định, đảm bảo đúng thẩm quyền; thực hiện nghiêm lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phân công một lãnh đạo phụ trách trực tiếp, chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu tại địa bàn quản lý; lãnh đạo được phân công phụ trách phải thường xuyên nắm bắt thông tin, thực hiện giám sát, tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra nếu cần thiết để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực, định kỳ báo cáo việc thực hiện trách nhiệm của mình cho lãnh đạo, cơ quan cấp trên.

Các chủ đầu tư tăng cường kiểm soát chất lượng thực hiện công tác tư vấn của tư vấn đấu thầu; khi ký kết hợp đồng với tư vấn đấu thầu phải quy định rõ các điều kiện ràng buộc, trách nhiệm nếu tư vấn đấu thầu lập HSMT, E-HSMT, đánh giá HSDT, E-HSDT không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan hoặc không bảo đảm về chất lượng, tiến độ; thực hiện nghiêm việc công khai đầy đủ các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu,… đảm bảo thời gian đăng tải và đầy đủ thông tin (file đính kèm và các thông tin liên quan) theo đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT về đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 277/VP-KT, ngày 17/01/2024) về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện các nội dung Bộ TN&MT yêu cầu tại Công văn số 122/BTNMT-BTĐD ngày 09/01/2024; đồng thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.

Công văn của Bộ TN&MT nêu rõ: UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường đưa tin, phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin tuyên truyền pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không tham gia săn, bắt, mua, bán,vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã, chim di cư trái pháp luật. Cơ quan thực thi pháp luật tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, chợ chim hoang dã, các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm, đầu nậu về săn, bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài động vật hoang dã, chim di cư,…; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nuôi, trồng, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2023

UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (Quyết định số 117 /QĐ-UBND, ngày 18/01/2024).

Cụ thể, nâng hạng từ 3 (ba) sao lên 4 (bốn) sao cho 01 sản phẩm: Rượu men lá người Dao của Hợp tác xã Nông nghiệp Công Sơn, địa chỉ tại thôn Cốc Tranh, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc.

Xếp hạng 4 (bốn) sao cho 01 sản phẩm: Mắc ca sấy nứt vỏ (Macadamia) của Công ty Cổ phần Mac ca & Sa chi Lạng Sơn, địa chỉ tại số 240, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

Sản phẩm được nâng hạng, xếp hạng 4 sao được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận và được sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP, thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm theo quy định. Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức công bố các sản phẩm OCOP được xếp hạng theo quy định; phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn và các chủ thể thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam đối với các sản phẩm OCOP của tỉnh Lạng Sơn theo quy định.

Các hợp tác xã, doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của Chương trình OCOP.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 136-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 136-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030 (Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 18/01/2024).

Một số mục tiêu cụ thể: đến năm 2025: tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) đạt khoảng 5.560 triệu USD, trong đó xuất khẩu 3.243 triệu USD, nhập khẩu 2.317 triệu USD; phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tất cả các loại hình đạt 56.100 triệu USD; hoàn thành đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030; rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực cửa khẩu, các khu chức năng trong Khu KTCK phù hợp định hướng Quy hoạch chung xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt; cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trở thành “cửa khẩu kiểu mẫu”[1]… Đến năm 2030: phát triển Khu KTCK thành trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, năng động, xanh; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại và có mạng lưới dịch vụ hoàn thiện; trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistic quốc gia và quốc tế; cửa khẩu Tân Thanh đóng vai trò là “trung tâm thương mại nông nghiệp”; cửa khẩu Ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng sẽ trở thành một tuyến vận tải đường dài có tính cạnh tranh cao dựa trên dịch vụ logistics và các dịch vụ hỗ trợ thông minh, hiện đại tương xứng với sự phát triển của dịch vụ đường sắt các nước ASEAN…

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện liên quan và thành phố Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị liên quan khác nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch hằng năm của cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Kế hoạch

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 18/01/2024 về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng; thông tin, truyền thông về năng suất, chất lượng, phổ biến, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tại doanh nghiệp, địa phương; hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng; tham gia các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước để đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chỉ đạo chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 325/VP-KGVX, ngày 19/1/2024) về chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nội dung yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại mục 2 và các nội dung liên quan tại Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 14/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 14/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ:

Yêu cầu: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan lao động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp nhằm nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực chăm lo đời sống cho người lao động, chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động kịp thời, theo đúng quy định, hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, bảo đảm cho mọi người lao động đều có Tết; bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định;...

Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện việc chi trả trợ cấp xã hội tháng 02/2024 cho đối tượng bảo trợ xã hội trước ngày 03/02/2024; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết,...

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết