A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 08/01 đến ngày 14/01/2023)

Chỉ đạo về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu kinh doanh thương mại tổng hợp kho, bãi tập kết, sang chuyển hàng hóa và các dịch vụ Logistics; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình hạ tầng giao thông; Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2024; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1199/QĐ-TTg ngày 14/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ; Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024; Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI năm 2024; Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ; Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu rừng đặc dụng Hữu Liên, giai đoạn 2023 - 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu kinh doanh thương mại tổng hợp kho, bãi tập kết, sang chuyển hàng hóa và các dịch vụ Logistics

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 141/VP-KT, ngày 09/01/2024)  về việc điều chỉnh tiến độ dự án Khu kinh doanh thương mại tổng hợp kho, bãi tập kết, sang chuyển hàng hóa và các dịch vụ Logistics.

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định tổ chức thẩm định, quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu kinh doanh thương mại tổng hợp kho, bãi tập kết, sang chuyển hàng hóa và các dịch vụ Logistics theo quy định pháp luật về đầu tư; tăng cường công tác quản lý, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Yêu cầu Công ty cổ phần Khang Việt Hà tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Cao Lộc và các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án, tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục xây dựng theo kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới, thường xuyên báo cáo cơ quan quản lý đầu tư để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2024

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 (Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 09/01/2024).

Mục đích nhằm đẩy mạnh triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC tại Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 60-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số chuyển đổi số (DTI) của tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch đề ra chỉ tiêu: Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2024 nằm trong nhóm 35 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2024 nằm trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2024 nằm trong nhóm cao nhất (nhóm 15 tỉnh có điểm số cao nhất theo phân nhóm của Chỉ số PAPI).

Đồng thời, đề ra các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đạt được về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ, tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Kế hoạch nêu rõ, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ các quy định hiện hành của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Trên cơ sở nội dung kế hoạch này cụ thể hóa, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2024, phải bảo đảm yêu cầu: các mục tiêu Kế hoạch CCHC phải cụ thể, khả thi, có tính định lượng cao; các nhiệm vụ CCHC bao gồm đầy đủ 06 lĩnh vực CCHC, phải cụ thể, xác định rõ kết quả sản phẩm đầu ra, chi tiết thời gian hoàn thành và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện, đồng thời bố trí nguồn lực và có các giải pháp triển khai cụ thể để bảo đảm tính thực tiễn, khả thi của Kế hoạch.

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 56/QĐ-UBND, ngày 10/1/2024).

Theo đó, phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức tỉnh Lạng Sơn, đã được Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thông qua ngày 07/12/2023.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Điều lệ Hội Cựu giáo chức tỉnh Lạng Sơn (phê duyệt kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND Ngày10/01/2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn):

Điều lệ trên gồm 8 Chương, 23 Điều. Trong đó, về tôn chỉ, mục đích: Hội Cựu giáo chức tỉnh Lạng Sơn (Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân Việt Nam gồm những người nguyên là nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các trường học, các cơ sở giáo dục và cơ quan giáo dục đào tạo. Hội được thành lập nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tiếp tục góp phần thực hiện phát triển giáo dục - đào tạo của tỉnh.

Phạm vi hoạt động của Hội: hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên phạm vi toàn tỉnh.

Chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình hạ tầng giao thông

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 183/VP-KT, ngày 11/01/2024) về việc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình hạ tầng giao thông.

Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư dự án hạ tầng giao thông theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, dự án được giao quản lý chủ động triển khai các giải pháp, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình hạ tầng giao thông triển khai trên địa bàn theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các nội dung theo đúng quy định.

Tại Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01/01/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án hạ tầng giao thông đang triển khai xây dựng: huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền vận động người dân để đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, trong đó chú trọng đến việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm người dân có nơi ở mới tối thiểu bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư, nhà thầu thi công làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tạo thêm công ăn việc làm, sinh kế cho người dân địa phương, tạo sự phấn khởi, gắn bó "đi dân nhớ, ở dân thương"; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ quản dự án giao thông trong việc cấp phép khẩn trương mỏ vật liệu nhất là các mỏ theo cơ chế đặc thù, rà soát các mỏ vật liệu thông thường tại địa phương để bảo đảm nguồn cung, bảo đảm công suất đáp ứng tiền độ thi công các dự án và hoàn nguyên trạng sau khi kết thúc.

Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2024

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2024 (Quyết định số 03/QĐ-BĐD, ngày 12/01/2024).

Theo đó, thành lập 11 Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh kiểm tra hoạt động Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thành phố năm 2024.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra theo nội dung quy định tại Chương trình số 01/CTr-BĐD ngày 04/01/2024 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh về kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Lạng Sơn năm 2024. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ tháng 02/2024 và hoàn thành xong trước ngày 30/6/2024.

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1199/QĐ-TTg ngày 14/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 12/01/2024 về thực hiện Quyết định số 1199/QĐ-TTg  ngày 14/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, thời kỳ 2021 – 2030, tiếp tục thúc đẩy duy trì hoạt động, mở cửa thông quan phục vụ hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của người dân, doanh nghiệp; đầu tư hoàn thành tuyến cao tốc đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng và tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam, phối hợp đầu tư xây dựng giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), dự án Nâng cấp đoạn Km18 đến Km80 quốc lộ 4B; cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trở thành “cửa khẩu kiểu mẫu”, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng sẽ trở thành một tuyến vận tải đường dài có tính cạnh tranh cao dựa trên dịch vụ logistics và các dịch vụ hỗ trợ thông minh, hiện đại tương xứng với sự phát triển của dịch vụ đường sắt các nước ASEAN; thúc đẩy nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) lên thành cửa khẩu quốc tế, thúc đẩy nâng cấp, mở chính thức cửa khẩu phụ/cặp chợ biên giới Bình Nghi (Việt Nam) - Bình Nhi Quan (Trung Quốc) lên thành cửa khẩu song phương;…

Đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh có 03 cửa khẩu quốc tế, 02 cửa khẩu song phương, duy trì hoạt động các cặp cửa khẩu phụ, lối thông quan, lối mở/cặp chợ biên giới; mở, nâng cấp lối mở/cặp chợ biên giới Bản Chắt (Việt Nam) - Bản Lạn (Trung Quốc) thành cặp cửa khẩu song phương.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 64/UBND-KT, ngày 12/01/2024) triển khai thực hiện Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội.

Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh: phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, đăng tải thông tin về nội dung Nghị định số 94/2023/NĐ-CP; Cục Thuế tỉnh hướng dẫn người nộp thuế đối chiếu hàng hóa, dịch vụ mà người nộp thuế sản xuất, kinh doanh với các nhóm hàng hóa dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 94/2023/NĐ-CP và tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP, hướng dẫn người nộp thuế xác định thời điểm lập hóa đơn theo đúng quy định pháp luật, tiến hành kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn theo quy định; Cục Hải quan tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng ở cửa khẩu để tạo sự liên thông trong kiểm tra, kiểm soát xuất nhập khẩu, áp dụng đúng quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 94/2023/NĐ-CP và tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP, hướng dẫn doanh nghiệp về các quy trình xuất, nhập khẩu ưu tiên nhằm rút ngắn thời gian nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, thời gian xuất khẩu các nhóm mặt hàng chủ đạo để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin kịp thời hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP; về trình tự, thủ tục giảm thuế, cách lập hóa đơn, xử lý hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn chứng, chứng từ.

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 422/VP-KT, ngày 12/01/2024) thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng hợp kết quả, báo cáo theo đúng yêu cầu, chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Chỉ thị số 422/CT-BNN-LN ngày 12/01/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức, thiết thực và hiệu quả; xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng, phát triển rừng, phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch sinh thái nâng cao giá trị đa dụng của rừng; việc tổ chức phát động“Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia; thời điểm tổ chức phát động“Tết trồng cây” đối với các tỉnh phía Bắc tiến hành vào đầu xuân năm mới, đối với các tỉnh phía Nam tiến hành vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ (ngày 19 tháng 5) và kéo dài cả năm 2024, phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng của từng địa phương ở từng khu vực cụ thể.

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI năm 2024

Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù đổng tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI năm 2024 (Kế hoạch số 10/KH-BCĐ, ngày 12/01/2024).

Mục đích nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giáo dục toàn diện cho học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

HKPĐ cấp trường, cấp huyện, thành phố tổ chức thi giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 05/3/2024, giai đoạn 2 hoàn thành trước tuần 03, tháng 3/2024 (riêng môn bơi các đơn vị hoàn thành trước khi tổ chức thi cấp tỉnh). HKPĐ cấp tỉnh tổ chức 12 môn, giai đoạn 1  gồm 08 môn trước khai mạc, chia thành 02 đợt (đợt 1 từ ngày 26/01 đến 30/01/202, đợt 2 từ ngày 12/3 đến 16/3/2024); giai đoạn 2 tổ chức Lễ Khai mạc tại Sân vận động Đông Kinh, dự kiến tuần 4, tháng 3 năm 2024.

Trên cơ sở kết quả thi đấu các môn tại HKPĐ cấp tỉnh đạt thành tích cao, thành lập đội tuyển tham gia HKPĐ khu vực tại tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở kết quả thi đấu các môn tại HKPĐ cấp tỉnh, khu vực, sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tuyển chọn, thành lập đội tuyển huấn luyện tham gia HKPĐ toàn quốc tại thành phố Hải Phòng.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ, tại Công văn số 04/BCĐ389-CQTT, ngày 12/01/2024.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các ngành thành viên tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, trong đó có các hành vi kinh doanh, vận chuyển pháo nổ là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự xã hội.

Các đơn vị chức năng quản lý chặt chẽ tình hình địa bàn, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng về đối tượng, phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi cất giấu, buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm. Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, kết hợp tổ chức vận động ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu có nguy cơ vi phạm, góp phần làm chuyển biến về nhận thức trong kinh doanh và tiêu dùng hàng hóa. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; kịp thời đề xuất khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu pháo nổ.

Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 12/01/2024).

Theo đó, trong năm 2024, Kế hoạch tập trung triển khai thực hiện các nội dung về công tác xây dựng và kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), quản lý nhà nước về pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Trong đó, các sở, ban, ngành chủ trì soạn thảo các dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành VBQPPL, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất của VBQPPL trong hệ thống văn bản của tỉnh và Trung ương, đồng thời đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đồng thời, thường xuyên tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, xây dựng và thực hiện ít nhất 02 chuyên đề rà soát, kiểm tra VBQPPL, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn. Thực hiện quản lý nhà nước về công tác pháp chế theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, triển khai các công tác về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp và quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Hợp tác với nước ngoài về pháp luật, tổ chức xây dựng ngành Tư pháp, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng

Phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu rừng đặc dụng Hữu Liên, giai đoạn 2023 - 2030

UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu rừng đặc dụng Hữu Liên, giai đoạn 2023 - 2030 (Quyết định số 88 /QĐ-UBND, ngày 13/01/2024).

Phạm vi thực hiện: Đề án thực hiện trên diện tích 8.012,74 ha vùng lõi của rừng đặc dụng Hữu Liên và toàn bộ diện tích vùng đệm của Khu bảo tồn trên địa bàn 05 xã Hữu Liên, Yên Thịnh, Hòa Bình của huyện Hữu Lũng, xã Hữu Lễ của huyện Văn Quan và xã Vạn Linh huyện Chi Lăng. Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2030.

Một số chỉ tiêu phát triển: đến năm 2025: thu hút được ít nhất 01 nhà đầu tư thực hiện liên doanh kết hoặc thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí trong rừng đặc dụng Hữu Liên; thu hút được ít nhất 20.000 lượt khách du lịch/năm đến tham quan, nghỉ dưỡng, đến năm 2030 thu hút được ít nhất 30.000 lượt khách du lịch/năm; tổng thu từ hoạt động du lịch sinh thái và các hoạt động liên quan hàng năm đạt ít nhất 20 tỷ đồng, trong đó nguồn thu từ hoạt động cho thuê môi trường rừng hàng năm đạt ít nhất 250 triệu đồng, đến năm 2030 đạt ít nhất 36 tỷ đồng/năm, trong đó nguồn thu từ hoạt động cho thuê môi trường rừng hàng năm đạt ít nhất 500 triệu đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 600 lao động địa phương, trong đó có khoảng 150 lao động trực tiếp và 450 lao động gián tiếp, các lao động được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ du lịch, đến năm 2030, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 850 lao động địa phương, trong đó có khoảng 250 lao động trực tiếp và 600 lao động gián tiếp, các lao động được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ du lịch.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh (HS) trong tình hình mới (Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 13/01/2024).

Theo đó, đó Kế hoạch đề ra 05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó, xác định công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi HS là nhiệm vụ rất quan trọng, là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể công tác bảo đảm TTATGT, vừa có tính cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, cần được thực hiện một cách quyết liệt, kiên trì, thường xuyên, liên tục. Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn rà soát lại các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm TTATGT, xác định rõ các nội dung, biện pháp và trách nhiệm bảo đảm TTATGT trong lứa tuổi HS phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT, nhất là những vi phạm có nguy cơ gây tai nạn cho HS. Đối với những trường hợp HS vi phạm, gửi thông báo về cho nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp, xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh đưa đón con em vi phạm TTATGT tại các tuyến gần khu vực trường học.

Thực hiện tổng rà soát về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông tại các tuyến đường có trường học trên toàn địa bàn tỉnh, tổ chức lại các điểm bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại các khu vực trường học theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, phù hợp với tổ chức giao thông. Khẩn trương khắc phục các “điểm đen” trên các tuyến đường có trường học theo phân cấp quản lý. Cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông, hoàn thiện tổ chức giao thông tại các khu vực có trường học.

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 66/UBND-KT, ngày 13/01/2024) tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2030 .

UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về cải tạo rừng tự nhiên đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp, chủ rừng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi, không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phá rừng; chỉ đạo Hội đồng thẩm định cấp huyện nâng cao trách nhiệm trong công tác thẩm định, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đối với các hồ sơ đủ điều kiện cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên không có khả năng tự phục hồi của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, hoàn thành trong tháng 02/2024.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm nhất là kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã trong công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, đảm bảo chặt chẽ đúng theo quy định của pháp luật, đối với các hồ sơ đã tiếp nhận đủ điều kiện phê duyệt thì phải phê duyệt xong trong tháng 02/2024.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/TU, ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn bảo đảm đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết