Thực hiện Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 15/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo lịch tiếp công dân Của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh và chuyên viên chuyên trách như sau:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp có công việc đột xuất, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp công dân;

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (theo lịch phân công) chủ trì tiếp công dân vào ngày 30 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo. Đồng thời tham gia tại các buổi tiếp công dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì;

3. Việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh do các chuyên viên chuyên trách thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định của pháp luật./.