Về việc tham mưu góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023

Ngày bắt đầu: 19/07/2023

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 34

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu