Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm Nền tảng số Quản lý giá kết nối với cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 08/07/2024

Ngày kết thúc: 07/08/2024

Số lượt xem: 11

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu