Dự thảo Quyết định sửa đổi về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 08/02/2023

Số lượt xem: 11

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu