Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Công thương

Ngày bắt đầu: 26/03/2024

Ngày kết thúc: 26/04/2024

Số lượt xem: 26

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu