Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh quản lý

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 20/03/2023

Số lượt xem: 7

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu