Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 09/06/2024

Ngày kết thúc: 09/07/2024

Số lượt xem: 10

Góp ý: 0

 

Quyết định này ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian tính hao mòn, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.